ושם אמו במלכים

קוד: ושם אמו במלכים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: חגי הופר

אל:

"ושם אמו":

(ויקרא כד11: "ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן")
מלכים א יא26: "וירבעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך"
מלכים א יד21: "ורחבעם בן שלמה מלך ביהודה בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר בחר ה' לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית"
מלכים א יד31: "וישכב רחבעם עם אבתיו ויקבר עם אבתיו בעיר דוד ושם אמו נעמה העמנית וימלך אבים בנו תחתיו"
מלכים א טו2: "שלש שנים מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום"
מלכים א טו10: "וארבעים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו מעכה בת אבישלום"
מלכים א כב42: "יהושפט בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי"
מלכים ב ח26: "בן עשרים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת עמרי מלך ישראל"
מלכים ב יב2: "בשנת שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע"
מלכים ב יד2: "בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדין מן ירושלם"
מלכים ב טו2: "בן שש עשרה שנה היה במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכליהו מירושלם"
מלכים ב טו33: "בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת צדוק"
מלכים ב יח2: "בן עשרים וחמש שנה היה במלכו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אבי בת זכריה"
מלכים ב כא1: "בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי בה"
מלכים ב כא19: "בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה"
מלכים ב כב1: "בן שמנה שנה יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם ושם אמו ידידה בת עדיה מבצקת"
מלכים ב כג31: "בן עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה"
מלכים ב כג36: "בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת פדיה מן רומה"
מלכים ב כד8: "בן שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת אלנתן מירושלם"
מלכים ב כד18: "בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת ירמיהו מלבנה"
ירמיהו נב1: "בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל בת ירמיהו מלבנה"
דברי הימים ב יב13: "ויתחזק המלך רחבעם בירושלם וימלך כי בן ארבעים ואחת שנה רחבעם במלכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלם העיר אשר בחר ה' לשום את שמו שם מכל שבטי ישראל ושם אמו נעמה העמנית"
דברי הימים ב יג2: "שלוש שנים מלך בירושלם ושם אמו מיכיהו בת אוריאל מן גבעה ומלחמה היתה בין אביה ובין ירבעם"
דברי הימים ב כ31: "וימלך יהושפט על יהודה בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי"
דברי הימים ב כב2: "בן ארבעים ושתים שנה אחזיהו במלכו ושנה אחת מלך בירושלם ושם אמו עתליהו בת עמרי"
דברי הימים ב כד1: "בן שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע"
דברי הימים ב כה1: "בן עשרים וחמש שנה מלך אמציהו ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו יהועדן מירושלים"
דברי הימים ב כו3: "בן שש עשרה שנה עזיהו במלכו וחמשים ושתים שנה מלך בירושלם ושם אמו יכיליה מן ירושלם"
דברי הימים ב כז1: "בן עשרים וחמש שנה יותם במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושה בת צדוק"
דברי הימים ב כט1: "יחזקיהו מלך בן עשרים וחמש שנה ועשרים ותשע שנה מלך בירושלם ושם אמו אביה בת זכריהו".

מעניין ובעל משמעות בהכרח הוא שתמיד שמספרים על המלכים, מיהודה בעיקר, אומרים לנו מה היה שם אמם. כנראה הייתה חשיבות ליחוס דרך האם כאשר המדובר הוא במלכים. זאת בניגוד ליחוס הרגיל שהוא לבית האב - למרות שלפי היהדות כפי שהיא התגבשה היהדות נקבעת דווקא לפי האם. אך כמובן שבמלכים מספרים לנו גם את שם האב, אלא שעל כל פנים חשוב בעיני המקרא לציין גם את שם האם. היוצא דופן כאן הוא הכתוב הראשון ושם דובר בבן הישראלית, כך שנראה שאביו לא היה ישראלי וכך פירשוהו, על כן במקרה זה פירטו את שם האם, כך נראה.

תגובות