מושג 'חטאות הנעורים'

קוד: חטאת נעורים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

קראנו בקהלת בחג:
קהלת יא9: "שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט".

בהקשר זה ראוי לציין כי קיים המושג התנ"כי של 'חטאות הנעורים', השונים מהותית מחטאים במשך כל חייו של אדם. תקופת הנעורים רגישה מבחינה זו וזאת אף ידוע לנו כנתון אמפירי מתוך התבוננות בחיי ההווה.

וכך הדבר מופיע בתנ"ך:

תהלים כה7: "חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה'"

ירמיה לא
17 שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי. 18 כי-אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על-ירך בשתי וגם-נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. 19 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי-מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על-כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם-יהוה.

איוב יג26: "כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי"

יחזקאל טז22: "ואת כל תועבתיך ותזנתיך לא זכרתי את ימי נעוריך בהיותך ערם ועריה מתבוססת בדמך היית"
יחזקאל טז43: "יען אשר לא זכרתי את ימי נעוריך ותרגזי לי בכל אלה וגם אני הא דרכך בראש נתתי נאם אדני ה' ולא עשיתי את הזמה על כל תועבתיך"
יחזקאל טז60: "וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם"
יחזקאל כג19: "ותרבה את תזנותיה לזכר את ימי נעוריה אשר זנתה בארץ מצרים"
יחזקאל כג21: "ותפקדי את זמת נעוריך בעשות ממצרים דדיך למען שדי נעוריך"

בראשית ח21: " כי יצר לב האדם רע מנעריו ".

על החטאות האלה, כפי שכתוב למעלה בקהלת, יבוא הנער במשפט ואולם ניתן גם לכפר עליהם.
וטוב להזכיר בהקשר זה את הרעיון המעניין של חז"ל האומרים, כי הבא בברית הנישואין נמחלים לו כל עוונותיו. במילים אחרות, הוא מתחיל בתקופה חדשה בחייו.

תגובות