שלוש בריתות בספר מלאכי - ברית הלוי, ברית אבותינו, אשת בריתך

קוד: מבנה מלאכי ב בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

[מלאכי ב04-ג05]

'חיללתם שלוש בריתות!' [ב04 - ב16]

בתחילת הקטע מוכיח ה' את בני-לוי ואת בני-יהודה על כך שהם מפרים את הבריתות שכרת איתם.

[ב04-ב09] קודם-כל הוא פונה אל בני-לוי: וידעתם כי שילחתי אליכם את המצוה הזאת {המפורטת בהמשך} , להיות בריתי את לוי, אמר ה' צ'. בריתי היתה איתו { = החלק שלי בברית היה - } החיים והשלום, ואתנם לו {נתתי לו את החיים והשלום} מורא {ובנוסף נתתי לו מורא - שכולם ייראו מפניו} , וייראני {והחלק שלו בברית היה שירא מפניי} ; ומפני שמי ניחת הוא {וחתת = פחד מפני שמי. ובנוסף לכך - } . תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו; בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו: כי מלאך ה' צ' הוא. {כלומר החלק שלו בברית היה ללמד את בני ישראל תורת אמת ומשפטי צדק, ולהחזיר אותם בתשובה - פירוט }.

ואתם סרתם מן הדרך, הכשלתם רבים בתורה; שיחתם ברית הלוי, אמר ה' צ'. {אתם לא קיימתם את התפקיד שלכם ע"פ ברית הלוי: במקום ללמד את חוקי התורה לעם ישראל, ולהקריב קרבנות במקדש - הכשלתם את עם ישראל וגרמתם להם לעבור על התורה, בכך שהבעתם זלזול בעבודת המקדש (מלאכי א 6-7) ונשאתם נשים נכריות (עזרא י 18)} וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם {ולכן גם אני לא קיימתי את חלקי בברית: במקום לפגוע באויביכם ולגרום שכולם ייראו מפניכם - פגעתי בכבודכם וגרמתי לכולם לזלזל בכם, מידה כנגד מידה} ; כפי אשר אינכם שומרים את דרכיי, ונושאים פנים בתורה .

[ב10-ב12] לאחר מכן הוא פונה אל בני יהודה, שאומרים לו: הלוא אב אחד לכולנו, הלוא אל אחד בראנו!; ועונה להם: מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? בגדה יהודה, ותועבה נעשתה בישראל ובירושלים: כי חילל יהודה קודש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר. {ה' כרת ברית עם כל בני ישראל, ובה אסר עליהם לקחת נשים מעמים אחרים; אבל חלק מבני ישראל לקחו נשים נכריות, ובכך - גם הפרו את הברית עם ה', וגם בגדו בעם ישראל בכך שהתבוללו בעם אחר - פירוט }. יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאוהלי יעקב, ומגיש מנחה לה' צ' {כתוצאה של הבגידה בעם ישראל, ה' יגרום לכך שלבוגדים לא יהיו צאצאים שישתתפו באופן פעיל בחיים של עם ישראל; וכתוצאה של חילול הברית עם ה', ה' לא יקבל עוד את מנחותיהם של המתבוללים. כלומר המתבוללים ומשפחותיהם יורחקו גם מעם ישראל וגם מהקרבה אל ה'}.

[ב13-ב16] בני ישראל פגעו בברית נוספת - ברית שכרת כל אחד עם אשתו, וה' מוכיח אותם גם על כך: וזאת שנית תעשו: כסות דמעה את מזבח ה', בכי ואנקה; מאין עוד פנות אל המנחה, ולקחת רצון מידכם. ואמרתם: 'על מה?': על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. {ה' היה עד לכריתת ברית הנישואין, והוא גם מעיד שהאישה היא עדיין חברה נאמנה לבעלה, ובכל זאת הבעל בוגד בה ולוקח אישה אחרת}.

ולא אחד עשה, ושאר רוח לו, ומה האחד, מבקש זרע אלוהים; {לא הבנתי את הפסוק; ע' במפרשים} ונשמרתם ברוחכם, ובאשת נעוריך אל יבגוד. כי שנא שלח, אמר ה' א-להי ישראל, וכיסה חמס על לבושו, אמר ה' צ'; ונשמרתם ברוחכם, ולא תבגודו.

{"חמס" מבטא, בין השאר, מצב שבו האישה הראשונה נפגעת מכך שבעלה לוקח אישה שניה - ע' בראשית טז5. ע' גם כאן }.

 

'איה אלהי המשפט?!' [ב17 - ג05]

[ב17] אחרי שלוש התוכחות האלו, באו אנשים מבני ישראל ושאלו שאלה קשה: "הוגעתם ה' בדבריכם. ואמרתם: 'במה הוגענו?': באמורכם: 'כל עושה רע טוב בעיני ה' ובהם הוא חפץ'; או - 'איה אלוהי המשפט?!'" - 'אם ה' באמת מתנגד לחילול הבריתות, אז למה הוא לא עושה דין במפרי הבריתות?! כנראה שאותם אנשים היו מהמעטים שכן קיימו את הבריתות, והם ראו את שאר האנשים שמפרים את הבריתות ולא קורה להם כלום, ואמרו בכאב: "כנראה שה' אוהב את האנשים שעושים רע; עובדה שהוא לא שופט אותם!".

[ג01-ג02] על כך ענה להם ה': הנני שולח מלאכי, ופינה דרך לפניי; ופתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים; ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא -אמר ה' צ'. כלומר: בקרוב אשלח מלאך שיפנה את הדרך להתגלות ה' במקדש; והמלאך הזה הוא מלאך הברית - הוא יפנה מהדרך את מפירי הבריתות: ומי מכלכל את יום בואו? ומי העומד בהיראותו? כי הוא כאש מצרף, וכבורית מכבסים.

[ג03-ג04] קודם-כל הוא יפנה את מפירי ברית הלוי: וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף {כמו שצורף-מתכות מנקה את הזהב והכסף מכל המתכות הירודות שמעורבות בהם - כך יעשה אותו מלאך-ברית לשבט לוי: הוא ינקה ויטהר את השבט מכל מפרי הברית - מכל הכהנים שמזלזלים בקרבנות} ; והיו לה' מגישי מנחה בצדקה. וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים - כימי עולם וכשנים קדמוניות.

[ג05] ולאחר מכן הוא יפנה את מפירי הברית משבט יהודה: וקרבתי אליכם, בני יהודה, למשפט, והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר; ובעושקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני - אמר ה' צ'. מכיוון שה' הוא העד לכריתת הברית (ע' למעלה ב14), הוא ימהר למלא את תפקידו של העד, שהוא - בין השאר (במקרים מסויימים) - לבצע את גזר הדין נגד הפושע (ע' דברים יג10, יז7); והוא יבצע את גזר הדין נגד המנאפים (שמפרים את הברית עם נשותיהם), וגם נגד אנשים אחרים, שמפרים את הברית שכרת ה' עם ישראל בסיני; כי כולם מראים במעשיהם שאינם יראים מפני ה' (ע' למעלה א6).


תגובות