יציאת מצרים בדברי ישעיהו

קוד: יציאת מצרים בדברי ישעיהו בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אשר וייזר

אל:

בדברי הנביאים יש התייחסויות רבות לתקופת יציאת מצרים .

הנביא ישעיה רואה את קיבוץ הגלויות של זמנו, שהתרכזו אז באשור ובמצרים, כדרך יציאת מצרים, היינו חידוש אותם הנסים:

"והחרים ה' את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים וה
דריך בנעלים. והייתה מסלה לשאר עמו אשר יישאר מאשור כאשר הייתה לישראל ביום
עלותו מארץ מצרים("יא, טו-טז.)
ובכן כאן ציון מקום המעבר בים והסבר לבקיעת הים, שזה היה בלשון ים מצרים, שנתחלק להרבה נחלים ואפשר היה לעבור ביניהם ביבשה, והיינו ":והמים להם חומה מימנם ומשמאלם" (
שמות יד, כט.)
להוציא מיד האומרים שהמעבר היה בים פלוסיום, שאיננו לשון, ומידי האומרים שזה היה גאות ושפל, אחר שבשפל רגיל אינו מתחלק לשבעה נחלים.

ובספר הנחמות אנו שומעים מפי הנביא הערכה, על מטרת ירידת אבותינו למצרים, שזו הייתה לא לשם השתקעות בה, אלא לגור בה עד עבור זעם: "מצרים ירד עמי בראשונה לגור שם (ישעיה נב, ד.) כמו שכתוב בתורה: "ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען("בראשית מז, ד.), היינו המצרים שעבדו אותנו שלא כחוק בזמן שהיינו רק גרים בארצם, לכן באו על עונשם, וכך "ואשור באפס עשקו("ישעי' שם.)

כך אנו שומעים בספר זה געגועים על הימים המאושרים של יציאת מצרים, כשה' הוליך ליד משה ועמו את זרוע תפארתו:

"ויזכור ימי עולם משה עמו, איה המעלם מים את רעה צאנו, איה השם בקרבו את רוח קדשו, מוליך לימין משה זרוע תפארתו, בוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם. מוליכם בתהומות כסוס במדבר לא ייכשלו. כבהמה בבקעה תרד רוח ה' תניחנו, כן נהגת עמך לעשות לך שם תפארת. הבט משמים וראה מזבול קודשך ותפארתך איה קנאתך וגבורותך המון מעיך ורחמך אלי התאפקו("ישעיה סג, יא-טו.)

יציאת מצרים בדברי הושע, עמוס ומיכה

תגובות