ד:לח-מד 'אלישע והאוכל'

קוד: ד:לח-מד 'אלישע והאוכל' בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: דוד גלמן

אל:

בסיפור כאן, אנחנו נמצאים בתקופה של רעב קשה (פס' לח, מב-מג). אין לנו מידע על כל מאורע חיצוני מלבד הסיפור שלנו, אז מאוד קשה לקבוע את תאריך המאורע. נצטרך לחפש איפה עוד היה רעב קשה. בפרק ח' אנחנו מוצאים את אלישע מדבר אל האשה השונמית ('אשה השונמית II') ומזהיר אותה שהולך להיות רעב קשה בארץ, למשך 7 שנים. בעצתו היא הלכה לארץ פלשתים כדי לעבור שם את שנות הרעב, והדבר הבא שמסופר לנו כאן הוא אחרי אותם 7 שנים. האם ידוע לנו על דברים שקרו תוך כדי שנות הרעב האלו? רד"ק כתב על 7 השנים האלו: "אותן שבע שנים- אכלו שנה ראשונה מה שבבתים, שניה מה שבשדות, שלישית בשר בהמה טהורה, רביעית בשר בהמה טמאה, חמשית בשר שקצים ורמשים, ששית בשר בניהם ובנותיהם, שביעית בשר זרועותיהם, לקיים מה שנאמר 'איש בשר זרועו יאכלו' (ישעיהו ט:יט): ". הפירוש הזה מזכיר לנו את סיפור 'המצור על שומרון', בו רואים שאנשים אוכלים "ראש חמור" (ו:כה), ו"דביונים" (כתיב- חרייונים), שזה צואת היונים, ואפילו את בניהם (פס' כח). כך באמת כתב הרלב"ג בפרק ו פסוק כד: "וידמה שכבר שם במצור גם כן עיירות רבות מישראל והיו משחיתים יבול כל הארץ בדרך שהיה הרעב כבד בארץ, וזהו מה שאמר אלישע לשונמית 'כי קרא ה' לרעב וגם בא אל הארץ שבע שנים רעב כבד בארץ'", שהרעב באה בעקבות המלחמות והמצורים של צבא ארם. אם כן, נשאר לנו רק לבדוק מתי היה 'המצור על שומרון'. כפי שנוכיח כשנגיע לעניין, המצור היה בתקופת יהואחז בן יהוא. המצב כאן הוא לא קשה כמו ב'המצור על שומרון', אך כנראה מדובר כאן בתחילת תהליך הרעב, שמסתיים ב'המצור על שומרון'. זה גם מסביר למה כאן אלישע נמצא בגלגל, וב'המצור על שומרון' הוא נמצא בשומרון. אם כן, הסיפור כאן התרחש בתחילת ימי יהואחז.


תגובות