ה' א-להיכם = כינוי לה', שמביע כבוד לעם ישראל (בדברי יהושע)

קוד: ה' א-להיכם בדברי יהושע בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: אראל

אל:

ליהושע בן-נון היתה שפה מדוייקת ביותר. במיוחד הוא דייק בכינוייו של ה' ית'. בכל מקום שכינה את ה' "אלוה", בדבריו אל בני ישראל, הוא השתמש בכינוי " ה' א-לוהיכם ":

  • א10: "ויצו יהושוע את שוטרי העם לאמור: עברו בקרב המחנה, וצוו את העם לאמור: '... בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ אשר ה' אלוהיכם נותן לכם לרשתה.''"
  • א12: "ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושוע לאמור: '... ה' אלוהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת....עד אשר יניח ה’ לאחיכם, ככם, וירשו גם המה, את הארץ אשר ה’ אלוהיכם נותן להם;...'"
  • ג9: "ויאמר יהושוע אל בני ישראל: גושו הנה ושמעו את דברי ה' אלוהיכם!..."
  • ד5: "ויאמר להם יהושוע: 'עברו לפני ארון ה' אלוהיכם אל תוך הירדן; והרימו לכם איש אבן אחת...'"
  • ד23: "אשר הוביש ה' אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עוברכם, כאשר עשה ה' אלוהיכם לים סוף... למען דעת כל עמי הארץ את יד ה' כי חזקה היא, למען יראתם את ה' אלוהיכם כל הימים."
  • ח7: "ואתם תקומו מהאורב, והורשתם את העיר; ונתנה ה' אלוהיכם בידכם."
  • י19: "רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם: אל תיתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם ה' אלוהיכם בידכם."
  • כב3: "לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים... ושמרתם את משמרת מצות ה' אלוהיכם. ועתה, הניח ה' אלוהיכם לאחיכם, כאשר דיבר להם; ועתה פנו ולכו לכם לאוהליכם... רק שמרו מאוד לעשות את המצוה ואת התורה אשר ציווה אתכם משה עבד ה', לאהבה את ה' אלוהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו"
  • בפרק כג: 13 פעם ב16 פסוקים (אם ספרתי נכון).

יש רק עוד שני מקומות בספר יהושע שבהם נזכר הכינוי "ה' א-להיכם": בדברי רחב הכנענית (ב11) "כי ה' אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת" ובדברי השוטרים ששלח יהושע (ג2) "ארון ברית ה' אלוהיכם" (כנראה שהשוטרים חיקו את סגנונו של יהושע ששלח אותם).

כדי להסביר מדוע השתמש יהושע בסגנון הזה, צריך לבדוק מתי שינה את סגנונו. מצאתי 4 מקומות שבהם כינה יהושע את ה' "א-לוה" אבל לא אמר "א-לוהיכם":

נראה לי, שהכינוי "ה' א-להיכם" הוא כינוי של כבוד לבני-ישראל. יהושע כיבד מאד את בני ישראל, ואמר להם: 'ה' הוא א-להיכם, ה' קרוב אליכם יותר מאשר אליי'.

אבל ב4 מקרים לא יכל יהושע להשתמש בכינוי זה של כבוד, כי הוא אמר דברי תוכחה קשים, והאנשים שדיבר אליהם לא היו ראויים לכבוד: עכן מעל בחרם, הגבעונים רימו את בנ"י, שבעת השבטים התרפו מלרשת את הארץ, והעם הנזכר בפרק כד עבד אלוהי נכר. לכן במקרים אלה השתמש יהושע בכינויים אחרים.


תגובות