משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע

קוד: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

תגובה ל: יהושע בן נון שנכתבה ב22:22:34  16.02.2005


על-פי הרב אליהו בן אמוזג ["מבוא לתורה שבעל-פה"], ה' נתן את התורה למשה בעל-פה, ובכל דור כתבו חלקים ממנה לפי הצורך. בתקופת משה רבנו נכתבו חמישה חומשי התורה - שכוללים רק חלק מההלכות שנמסרו למשה בסיני, ושאר ההלכות נשארו בעל-פה; בתקופת יהושע נכתב ספר יהושע - שכולל הלכות נוספות (למשל בעניין ערי המקלט); וכן הלאה. יש הלכות שנשארו בעל-פה עד תקופת המשנה ונכתבו במשנה, יש הלכות שנשארו בעל-פה עד תקופת התלמוד ונכתבו בתלמוד, ויש הלכות שנשארו בעל-פה עוד מאות שנים ונכתבו רק בדורות האחרונים (למשל ההלכות הקשורות לצורה המדוייקת של התפילין).

הנה כמה ראיות לגישה זו, מספר יהושע:

 

א. ראיות לכך שמשה מסר ליהושע דברי-תורה בעל-פה, מעבר למה שכתוב בתורה שבכתב:

 

1. לאחר מות משה, אמר ה' אל יהושע (א 7-8): "רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי--אל תסור ממנו, ימין ושמאל:   למען תשכיל, בכול אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות, ככל הכתוב בו:   כי אז תצליח את דרכיך, ואז תשכיל". בפסוקים אלה יש כמה ראיות לתורה שבעל-פה:

אך מצד שני:

 

2. ה' אמר למשה (במדבר כז19) "קח לך את יהושוע בן נון... והעמדת אותו לפני אלעזר הכוהן ולפני כל העדה; וציווית אותו לעיניהם", וגם (דברים ג 28): "וצו את יהושוע, וחזקהו ואמצהו:   כי הוא יעבור, לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם, את הארץ אשר תראה"; וגם (דברים לא 14): "קרא את יהושוע והתייצבו באוהל מועד, ואצוונו "; מכאן, שהיו ציוויים והוראות שנמסרו ליהושע באופן אישי. אך אפשר לפרש זאת אחרת:

 

3. בזמן חציית הירדן (יהושע ד 10): "והכוהנים נושאי הארון, עומדים בתוך הירדן, עד תום כל הדבר אשר ציווה ה' את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע..." - בתורה לא נזכר בפירוש שמשה ציווה את יהושע לדבר אל העם דברים כלשהם בזמן חציית הירדן - מכאן שהציווי הזה נמסר בעל-פה עד שהתקיים בימי יהושע.

 

4. בטקס הר גריזים והר עיבל (יהושע ח 35): "לא היה דבר, מכול אשר ציווה משה--אשר לא קרא יהושע, נגד כל קהל ישראל והנשים והטף, והגר, ההולך בקרבם" - ע"ע מצוות הר גריזים והר עיבל .

 

אמנם, אפשר להציע הסברים חלופיים לכל מקור בנפרד; אך נראה שהפועל "ציוה", שחוזר בכל המקורות 1-4, מלמד שכולם מתייחסים לאותן הוראות - הוראות שנמסרו בעל-פה ליהושע בלבד, "תורה שבעל-פה".

 

ב. ראיות (?) לכך שיהושע כתב דברים שקשורים לתורה:

 

5. יהושע יח 4: "הבו לכם שלושה אנשים, לשבט; ואשלחם, ויקומו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם--ויבואו אליי"

 

6. יהושע כד 25-26: "ויכרות יהושע ברית לעם, ביום ההוא; וישם לו חוק ומשפט , בשכם. ויכתוב יהושוע את הדברים האלה, בספר תורת אלוהים; וייקח, אבן גדולה, ויקימה שם, תחת האלה אשר במקדש ה'".

 

ע"ע פרשות ערי המקלט .

תגובות