ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא ט

1 ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל. 2 ויאמר אל-אהרן קח-לך עגל בן-בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה. 3 ואל-בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר-עזים לחטאת ועגל וכבש בני-שנה תמימם לעלה. 4 ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם. 5 ויקחו את אשר צוה משה אל-פני אהל מועד ויקרבו כל-העדה ויעמדו לפני יהוה. 6 ויאמר משה זה הדבר אשר-צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה. 7 ויאמר משה אל-אהרן קרב אל-המזבח ועשה את-חטאתך ואת-עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את-קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה. 8 ויקרב אהרן אל-המזבח וישחט את-עגל החטאת אשר-לו. 9 ויקרבו בני אהרן את-הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על-קרנות המזבח ואת-הדם יצק אל-יסוד המזבח. 10 ואת-החלב ואת-הכלית ואת-היתרת מן-הכבד מן-החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את-משה. 11 ואת-הבשר ואת-העור שרף באש מחוץ למחנה. 12 וישחט את-העלה וימצאו בני אהרן אליו את-הדם ויזרקהו על-המזבח סביב. 13 ואת-העלה המציאו אליו לנתחיה ואת-הראש ויקטר על-המזבח. 14 וירחץ את-הקרב ואת-הכרעים ויקטר על-העלה המזבחה. 15 ויקרב את קרבן העם ויקח את-שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון. 16 ויקרב את-העלה ויעשה כמשפט. 17 ויקרב את-המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על-המזבח מלבד עלת הבקר. 18 וישחט את-השור ואת-האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את-הדם אליו ויזרקהו על-המזבח סביב. 19 ואת-החלבים מן-השור ומן-האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד. 20 וישימו את-החלבים על-החזות ויקטר החלבים המזבחה. 21 ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה. 22 וישא אהרן את-ידו אל-העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים. 23 ויבא משה ואהרן אל-אהל מועד ויצאו ויברכו את-העם וירא כבוד-יהוה אל-כל-העם. 24 ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על-המזבח את-העלה ואת-החלבים וירא כל-העם וירנו ויפלו על-פניהם.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות