ראשי > תנ''ך > במדבר >


במדבר ז

1 ויהי ביום כלות משה להקים את-המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת-כל-כליו ואת-המזבח ואת-כל-כליו וימשחם ויקדש אתם. 2 ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על-הפקדים. 3 ויביאו את-קרבנם לפני יהוה שש-עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על-שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן. 4 ויאמר יהוה אל-משה לאמר. 5 קח מאתם והיו לעבד את-עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל-הלוים איש כפי עבדתו. 6 ויקח משה את-העגלת ואת-הבקר ויתן אותם אל-הלוים. 7 את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם. 8 ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן-אהרן הכהן. 9 ולבני קהת לא נתן כי-עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו. 10 ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את-קרבנם לפני המזבח. 11 ויאמר יהוה אל-משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את-קרבנם לחנכת המזבח.

12 ויהי המקריב ביום הראשון את-קרבנו נחשון בן-עמינדב למטה יהודה. 13 וקרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 14 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 15 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 16 שעיר-עזים אחד לחטאת. 17 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נחשון בן-עמינדב.

18 ביום השני הקריב נתנאל בן-צוער נשיא יששכר. 19 הקרב את-קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 20 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 21 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 22 שעיר-עזים אחד לחטאת. 23 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן-צוער.

24 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן-חלן. 25 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 26 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 27 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 28 שעיר-עזים אחד לחטאת. 29 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליאב בן-חלן.

30 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן-שדיאור. 31 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 32 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 33 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 34 שעיר-עזים אחד לחטאת. 35 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליצור בן-שדיאור.

36 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן-צורישדי. 37 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 38 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 39 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 40 שעיר-עזים אחד לחטאת. 41 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן-צורישדי.

42 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן-דעואל. 43 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 44 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 45 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 46 שעיר-עזים אחד לחטאת. 47 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליסף בן-דעואל.

48 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן-עמיהוד. 49 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 50 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 51 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 52 שעיר-עזים אחד לחטאת. 53 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן-עמיהוד.

54 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן-פדה-צור. 55 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 56 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 57 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 58 שעיר-עזים אחד לחטאת. 59 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן-פדהצור.

60 ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן-גדעני. 61 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 62 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 63 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 64 שעיר-עזים אחד לחטאת. 65 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אבידן בן-גדעני.

66 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן-עמישדי. 67 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 68 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 69 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 70 שעיר-עזים אחד לחטאת. 71 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן-עמישדי.

72 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן-עכרן. 73 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 74 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 75 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 76 שעיר-עזים אחד לחטאת. 77 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן-עכרן.

78 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן-עינן. 79 קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה. 80 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת. 81 פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה. 82 שעיר-עזים אחד לחטאת. 83 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחירע בן-עינן.

84 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי-כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה. 85 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע-מאות בשקל הקדש. 86 כפות זהב שתים-עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל-זהב הכפות עשרים ומאה. 87 כל-הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים-עשר כבשים בני-שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת. 88 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני-שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו. 89 ובבא משה אל-אהל מועד לדבר אתו וישמע את-הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו.

ראשי > תנ''ך > במדבר >


תוספות ותגובות