ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


דברי הימים א י

1 ופלשתים נלחמו בישראל וינס איש-ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר גלבע. 2 וידבקו פלשתים אחרי שאול ואחרי בניו ויכו פלשתים את-יונתן ואת-אבינדב ואת-מלכי-שוע בני שאול. 3 ותכבד המלחמה על-שאול וימצאהו המורים בקשת ויחל מן-היורים. 4 ויאמר שאול אל-נשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן-יבאו הערלים האלה והתעללו-בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את-החרב ויפל עליה. 5 וירא נשא-כליו כי מת שאול ויפל גם-הוא על-החרב וימת. 6 וימת שאול ושלשת בניו וכל-ביתו יחדו מתו. 7 ויראו כל-איש ישראל אשר-בעמק כי נסו וכי-מתו שאול ובניו ויעזבו עריהם וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהם. 8 ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את-החללים וימצאו את-שאול ואת-בניו נפלים בהר גלבע. 9 ויפשיטהו וישאו את-ראשו ואת-כליו וישלחו בארץ-פלשתים סביב לבשר את-עצביהם ואת-העם. 10 וישימו את-כליו בית אלהיהם ואת-גלגלתו תקעו בית דגון. 11 וישמעו כל יביש גלעד את כל-אשר-עשו פלשתים לשאול. 12 ויקומו כל-איש חיל וישאו את-גופת שאול ואת גופת בניו ויביאום יבישה ויקברו את-עצמותיהם תחת האלה ביבש ויצומו שבעת ימים. 13 וימת שאול במעלו אשר מעל ביהוה על-דבר יהוה אשר לא-שמר וגם-לשאול באוב לדרוש. 14 ולא-דרש ביהוה וימיתהו ויסב את-המלוכה לדויד בן-ישי.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים א >


תוספות ותגובות