ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב לד

1 בן-שמונה שנים יאשיהו במלכו ושלשים ואחת שנה מלך בירושלם. 2 ויעש הישר בעיני יהוה וילך בדרכי דויד אביו ולא-סר ימין ושמאול. 3 ובשמונה שנים למלכו והוא עודנו נער החל לדרוש לאלהי דויד אביו ובשתים עשרה שנה החל לטהר את-יהודה וירושלם מן-הבמות והאשרים והפסלים והמסכות. 4 וינתצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים אשר-למעלה מעליהם גדע והאשרים והפסלים והמסכות שבר והדק ויזרק על-פני הקברים הזבחים להם. 5 ועצמות כהנים שרף על-מזבחותים ויטהר את-יהודה ואת-ירושלם. 6 ובערי מנשה ואפרים ושמעון ועד-נפתלי בהר בתיהם סביב. 7 וינתץ את-המזבחות ואת-האשרים והפסלים כתת להדק וכל-החמנים גדע בכל-ארץ ישראל וישב לירושלם.

8 ובשנת שמונה עשרה למלכו לטהר הארץ והבית שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר ואת יואח בן-יואחז המזכיר לחזק את-בית יהוה אלהיו. 9 ויבאו אל-חלקיהו הכהן הגדול ויתנו את-הכסף המובא בית-אלהים אשר אספו-הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל-יהודה ובנימן וישבי ירושלם. 10 ויתנו על-יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית. 11 ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את-הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה. 12 והאנשים עשים באמונה במלאכה ועליהם מפקדים יחת ועבדיהו הלוים מן-בני מררי וזכריה ומשלם מן-בני הקהתים לנצח והלוים כל-מבין בכלי-שיר. 13 ועל הסבלים ומנצחים לכל עשה מלאכה לעבודה ועבודה ומהלוים סופרים ושטרים ושוערים. 14 ובהוציאם את-הכסף המובא בית יהוה מצא חלקיהו הכהן את-ספר תורת-יהוה ביד-משה. 15 ויען חלקיהו ויאמר אל-שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיהו את-הספר אל-שפן. 16 ויבא שפן את-הספר אל-המלך וישב עוד את-המלך דבר לאמר כל אשר-נתן ביד-עבדיך הם עשים. 17 ויתיכו את-הכסף הנמצא בבית-יהוה ויתנוהו על-יד המפקדים ועל-יד עושי המלאכה. 18 ויגד שפן הסופר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיהו הכהן ויקרא-בו שפן לפני המלך. 19 ויהי כשמע המלך את דברי התורה ויקרע את-בגדיו. 20 ויצו המלך את-חלקיהו ואת-אחיקם בן-שפן ואת-עבדון בן-מיכה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד-המלך לאמר. 21 לכו דרשו את-יהוה בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על-דברי הספר אשר נמצא כי-גדולה חמת-יהוה אשר נתכה בנו על אשר לא-שמרו אבותינו את-דבר יהוה לעשות ככל-הכתוב על-הספר הזה. 22 וילך חלקיהו ואשר המלך אל-חלדה הנביאה אשת שלם בן-תוקהת בן-חסרה שומר הבגדים והיא יושבת בירושלם במשנה וידברו אליה כזאת. 23 ותאמר להם כה-אמר יהוה אלהי ישראל אמרו לאיש אשר-שלח אתכם אלי. 24 כה אמר יהוה הנני מביא רעה על-המקום הזה ועל-יושביו את כל-האלות הכתובות על-הספר אשר קראו לפני מלך יהודה. 25 תחת אשר עזבוני ויקטירו לאלהים אחרים למען הכעיסני בכל מעשי ידיהם ותתך חמתי במקום הזה ולא תכבה. 26 ואל-מלך יהודה השלח אתכם לדרוש ביהוה כה תאמרו אליו כה-אמר יהוה אלהי ישראל הדברים אשר שמעת. 27 יען רך-לבבך ותכנע מלפני אלהים בשמעך את-דבריו על-המקום הזה ועל-ישביו ותכנע לפני ותקרע את-בגדיך ותבך לפני וגם-אני שמעתי נאם-יהוה. 28 הנני אספך אל-אבתיך ונאספת אל-קברתיך בשלום ולא-תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על-המקום הזה ועל-ישביו וישיבו את-המלך דבר. 29 וישלח המלך ויאסף את-כל-זקני יהודה וירושלם. 30 ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה וישבי ירושלם והכהנים והלוים וכל-העם מגדול ועד-קטן ויקרא באזניהם את-כל-דברי ספר הברית הנמצא בית יהוה. 31 ויעמד המלך על-עמדו ויכרת את-הברית לפני יהוה ללכת אחרי יהוה ולשמור את-מצותיו ועדותיו וחקיו בכל-לבבו ובכל-נפשו לעשות את-דברי הברית הכתובים על-הספר הזה. 32 ויעמד את כל-הנמצא בירושלם ובנימן ויעשו ישבי ירושלם כברית אלהים אלהי אבותיהם. 33 ויסר יאשיהו את-כל-התועבות מכל-הארצות אשר לבני ישראל ויעבד את כל-הנמצא בישראל לעבוד את-יהוה אלהיהם כל-ימיו לא סרו מאחרי יהוה אלהי אבותיהם.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות