עושה מלאכה = מנהל עבודה

קוד: עושה מלאכה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: לאכ2 שנכתבה ב18:30:12  20.02.2005


מלאכה = שליחות, מטלה, משימה; לפי זה, "עושה מלאכה" הוא אדם שמנהל ומטיל משימות ומטלות על עובדיו, במיוחד בשירות המלך, למשל:

בימי שלמה (מלכים א ה 30,ט  23): " לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה ", (מלכים א יא 28): " והאיש ירבעם גבור חיל; וירא שלמה את הנער כי עשה מלאכה הוא, ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף ": שלמה ראה שירבעם יודע לנהל, ולכן הוא הפקיד ומינה אותו לנהל את כל העבודות של שבט יוסף.

בימי יואש (מלכים ב יב 12-16): " ונתנו את הכסף המתכן על יד עשי המלאכה הפקדים בית ידוד ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית ידוד ... כי לעשי המלאכה יתנהו וחזקו בו את בית ידוד. ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעשי המלאכה כי באמנה הם עשים ", (דברי הימים ב כד 12-13), ובימי יאשיהו (מלכים ב כב 5-9, דברי הימים ב לד 10-17).

בימי נחמיה (נחמיה ב 16): " והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עשה וליהודים ולכהנים ולחרים ולסגנים וליתר עשה המלאכה עד כן לא הגדתי ": "עושי המלאכה" הם סוג של שרים.

ואולי גם (נחמיה יג 10): " ואדעה כי מניות הלוים לא נתנה ויברחו איש לשדהו הלוים והמשררים עשי המלאכה".

בפרס (אסתר ג 9): " אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשקול על ידי עשי המלאכה להביא אל גנזי המלך ", (אסתר ט 3): " וכל שרי המדינות והאחשדרפנים והפחות ועשי המלאכה אשר למלך מנשאים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם ", (דניאל ח 27): " ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין".

תגובות