מבכר - מבכיר

קוד: מבכר - מבכיר בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: הרב אילן חיים פור

אל: אוצר ההפכים

מבכר - מבכיר:

1.ראשית התבואה
2.יולדת בכור
3.משחית

'מבכר' מלשון ביכורים, ומשמעו ראשית התבואה או הפירות: "לֹא יִבּוֹל עָלֵהוּ וְלֹא יִתֹּם פִּרְיוֹ לָחֳדָשָׁיו יְבַכֵּר" (יחזקאל מז12), כפירוש רש"י: "לחדשיו יבכר - מדי חדש בחדש יבשל פירותיו".

ו'מבכירה' משמשת במשמעות אישה היולדת לראשונה, כגון: "כִּי קוֹל כְּחוֹלָה שָׁמַעְתִּי צָרָה כְּמַבְכִּירָה קוֹל בַּת צִיּוֹן תִּתְיַפֵּח" (ירמיהו ד31). ופירש רד"ק: "המשילה למבכירה והיא האשה היולדת ראשונה כי חבליה קשים מחבלי אשה אחרת".

וכן בהמה הממליטה המלטה ראשונה, כדאיתא במשנה: "נכנס לתוך עדרו וראה את המבכירות" (בכורות פ"ג מ"ב).

ובלשון חז"ל מצאנו 'מבכיר', במשמעות כיליון והשחתה, כגון המובא בתלמוד: "המבכיר כרמו של חבירו" (בבלי ב"ק נח ע"ב), ופירש רש"י: "המבכיר כרמו - שיחת וכילה".

אפשר שהאשה המבכירה היולדת לראשונה מתייסרת הרבה בחבלי הלידה, ונראים הדברים כהשחתת כוחות הגוף.

תגובות