נחלת אשר ונפתלי

קוד: נחלת אשר ונפתלי בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

לעומת שבט דן, שכבר בתורה מוצאים אנו הכוונה לתחום נחלתו, אצל אשר לא נאמר מפורשות היכן ינחול. במחנות המדבר שוכן אשר, במחנהו של דן יחד עם נפתלי - בצד צפון. אף בנבואת יחזקאל צמודה נחלת אשר לנחלת דן, בצפון ארץ ישראל!

התכונות המיוחדות של אשר - בראש וראשונה עושר ושפע כלכלי. יעקב מברכו (בראשית מט20): "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך", ומשה מברכו (דברים לג24): "ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטובל בשמן רגלו...".
חז"ל מתארים עושר ושפע רב לשבט אשר: "מעשה שנצטרכו אנשי לודקיא בשמן, ומינו להם שליח אמרו לו לך וקח לנו שמן במאה ריבוא. הלך לצור אמרו לו לך לגוש חלב הלך לגוש חלב אמרו לו לך לפלוני... הלך ומצאו שעוזק תחת הזית אמר לו המתן עד שאגמור את הזית, אמר השליח דומה שצחקו בי היהודים כיון שבא לביתו הוציאה להם שפחתו מלא ספל שמן ורחצו רגליהם מדד לו שמן במאה ריבוא אמר לו רצונך יותר אמר לו אין לי מעות אמר לו טול ואני אבא אתך ליטול מעותי... אמרו לא הניח ההוא אדם לא חמור ולא גמל בא"י שלא שכרו...." (ספרי דברים לג24)
עוד דורשים חז"ל על הפסוק "ברזל ונחושת מנעליך", שארצו של אשר היא מנעולה של ארץ ישראל. יש באשר גם צד של גבורה ומלחמתיות.
בחלוקת הנחלות בספר יהושע, מקבל אשר את כל איזור החוף המערבי העליון מהכרמל בדרום ועד צור וצידון בצפון. ובמזרח את הגליל המערבי (יהושע יט24-29): "ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם:... ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת:...ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה: ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צרושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה".
וכן בשופטים א31: "אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אחלב ואכזיב...". ערים אלו בנחלתו הן והוא לא הורישם.
נראים הדברים, שאשר בתכונתו מתאים לצפון, בבחינת העושר שבצפון. הרוצה להעשיר יצפין. זוהי התכונה השניה של הצפון.

גם נפתלי מתברך בעושר ושפע כלכלי.
משה רבינו מברכו: "נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה". וכן יעקב: "נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר".
ובספרי "מלמד שהיה נפתלי שבע רצון בחלקו בימים דגים ופרגיות ומלא ברכת ה' זו בקעת גינוסר" שהיו פירות מתוקין ביותר ומקדימה לכולם.
נחלתו של נפתלי גם ביהושע וגם ביחזקאל היא בצפון. כל איזור הגליל המזרחי - כנרת וצפונה. אך נוספת לה, תוספת ארוכה לכיון דרום. כל בקעת הירדן עד ים המלח! (יהושע יט32): "...ופגע בזבלון מנגב ובאשר פגע מים וביהודה הירדן מזרח השמש. כלומר נחלת נפתלי נפגשת עם נחלת יהודה בדרומה. (כן פירש הגר"א בפירוש ליהושע שם). יש לנחלת נפתלי קישור מיוחד לשבט יהודה! מהצפון דילוג על כל עמק יזרעאל והשומרון דרך בקעת הירדן ומפגש עם יהודה.
דורשי רשומות אמרו, נפתלי - אותיות תפילין. היד המעשית המהירה לפעול (של נפתלי שסימלו אילה שלוחה) צריכה להיקשר בתפילין. ענין התפילין הוא לכוון את כל עשיתו של האדם לשם שמים. כביכול קושרים את ידי האדם לצורך גבוה. יש בו בנפתלי תכונה מיוחדת של קישור לקדושה, הנותן אמרי שפר - אמרים בתורה שמתוקים לשומעיהם כדבש (עיין מדרש תהלים מזמור פא א"ר יוסי בן יעקב בשם רבי אחא, (בראשית מט21) נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי* *שפר*. אלו דברי תורה שנתנו על ידי שופר, שנאמר (שמות כ15) את קול השופר). תכונה זו באה לידי ביטוי בגשר שיוצרת נחלתו למקום בית המקדש שבנחלת יהודה.

תגובות