חלוקת הארץ לשבטים בספר יהושע ולעתיד לבוא

קוד: חלוקת הארץ לשבטים בספר יהושע ולעתיד לבוא בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

"אמר רב אדא ברבי חנינא אלמלא (לא) חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד שערכה של ארץ ישראל הוא מאי טעמא כי ברוב חכמה רב כעס" (תלמוד בבלי מסכת נדרים דף כב ב).

מה משמעות הביטוי: "ערכה של ארץ ישראל"? ביאר הר"ן: הכוונה לחלוקת הנחלות לשבטים. "שבספר יהושע מפורשות עיירות שבארץ ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא חטאו היו צריכין ספר יהושע". אם כן "ערכה", לשון הערכה. שהרי נאמר לרב תרבה את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו. נמצאנו למדים שפרקי הנחלות שבספר יהושע, הם עיקר הספר. זאת למרות שמצוינים בהם גבולות נחלת כל שבט ותו לא.

שומא עלינו להבין מה מלמדנו הכתוב בכך. עלינו לברר:

אם ננסה להבין את התכונה המיוחדת של כל חלק ונחלה בארץ ישראל, שומה עלינו לברר תחילה מהי המשמעות הרוחנית של הכיוונים בתנ"ך. מתוך כך מתייחד כל חלק בהתאם למיקומו בארץ.


תגובות