נחלות בני השפחות

קוד: נחלות בני השפחות בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: הרב אליהו מאלי

אל:

החלק הצפוני של הארץ ייושב לעתיד לבוא ע"י שלשה מבני השפחות, דן אשר ונפתלי. יחזקאל מנבא שגם החלק הדרומי ביותר יהיה מיושב ע"י גד בן זלפה. נמצא שהמפגש של ישראל עם שאר העמים נעשה דרך בני השפחות!
אולי רמז זאת יעקב בחלקו את ילדיו במפגש עם עשיו. "וישם את בני השפחות ראשוניםואת לאה וילדיה אחרונים, ואת רחל ואת יוסף אחרונים". קשה להניח שהיה זה לצורך מלחמה שהרי היו צעירים למדי בני עשר עד שלש עשרה. וכי לא היו לו ליעקב די עבדים להילחם נגד עשיו שצריך הוא לשים את ילדיו בני השתים עשרה שילחמו?
על כן נראה שגם כאן זהו הסדר. בני השפחות הם החוליה המקשרת בין ישראל לאומות העולם. הם דרגת ביניים. הגילוי של קדושת ישראל מאיר בהם קצת פחות. על כן הוא נקלט יותר על ידי אומות העולם.
חז"ל אמרו שבני השפחות הם בבחינת אחוריים ("... בני שפחות ארבעה תקונא דילהון היאך קיימי? אלא אינון ארבע קשרים דאקרון אחוריים דכתיב וכל אחוריהם ביתה...", זהר ויצא קנד). כבר ראינו שהפנים לעומת האחוריים מציינים מעלה רוחנית עליונה לעומת מעלה נמוכה יותר ("וראית את אחורי ופני לא יראו"). אם כן מעלת ארבעת בני השפחות לעומת מעלתם של בני הגבירות היא כעין מעלת האחוריים לעומת הפנים.
יש להדגיש שהפנים והאחוריים הם מציאות חיים אחת מאוחדת, אלא שבתוך החיוניות האחת הזו ישנן מדריגות שונות המרכיבות אותה.
אף הרמח"ל כותב "... והנה השכינה היא השרש של ישראל ויש בה שתי בחינות שהם עצמם סוד פנימיות וחיצוניות, והם לאה ורחל... כי בלהה וזילפה הם רק אחורי רחל ולאה..." (רמח"ל אגרות עמ' לד).
מבאר הרב קוק שההבדל בין מראה הפנים למראה האחוריים הוא: "סוף כל סוף זאת היא התכונה של מראה האחוריים - הסתכלות המהלך המעשי המצומצם..." (עולת ראיה חלק א עמוד רא), ולעומתו מראה הפנים הוא מקום המחשבות הנישאות והשאיפות הנשגבות, שהדומיה - תהלה שמה.


נמצאנו למדים שההשגחה האלוקית מסדרת את נחלות ישראל, והיא קובעת בנבואות יחזקאל את ארבעת בני השפחות בשני הגבולות של הארץ צפון ודרום. בצפון שם עיקר המפגש עם אומות העולם נקבעו נחלותיהם של דן אשר ונפתלי, ובקצה הדרומי נקבעה נחלת גד.

תגובות