מפקד בני ישראל בספר שמות ובספר במדבר - מפקד אחד בשני שלבים

קוד: מפקד אחד בשני שלבים בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בתורה מתוארים שני מפקדים של בני ישראל, שנערכו בתאריכים שונים, ושתוצאתם היתה זהה.

איך ייתכן שמספר בני-ישראל היה זהה בשני תאריכים שונים?  המפרשים הציעו כמה הסברים:

1. ייתכן שבשני התאריכים נספרו אותם אנשים בדיוק: הגיל של האנשים, לצורך המפקד, נקבע על-פי ראש השנה שהיה ב-1 בתשרי, ולכן רק מי שהיה "בן 20 ומעלה" בספר שמות, היה "בן 20 ומעלה" גם בספר במדבר (רש"י על שמות ל). גם בימינו, כשיש בחירות לכנסת ישראל, זכות הבחירה מוענקת למי שהיה בן 18 בתאריך מסויים - "התאריך הקובע", ולא לכל מי שמלאו לו 18 שנה ביום הבחירות. לפי זה, ייתכן שאף אחד מבני ישראל (או לפחות מ"יוצאי הצבא") לא נפטר בתקופה שבין ספר שמות לספר במדבר (מלבי"ם מביא כמה ראיות לכך).

2. ייתכן שבכל תאריך נספרו אנשים אחרים - יש אנשים שנספרו בספר שמות ולא בספר במדבר (למשל אלה שנפטרו בינתיים), ויש אנשים שנספרו בספר במדבר ולא בספר שמות (למשל אלה שעברו את גיל 20 בינתיים), אך המספר שלהם היה שווה (רמב"ן על שמות ל, שד"ל על במדבר א).

בנוסף לכך, לפי שתי הדעות לא ברור מדוע היה צורך בשני מפקדים בהפרש של פחות משנה? ומדוע לא נאמר בספר במדבר שכל אחד מהנפקדים צריך לתת כופר נפש? ואם בכל-זאת נתנו כופר נפש - מדוע לא נאמר מה עשו בו, כמו שנאמר בספר שמות? (תשובות שונות לשאלות אלו ניתן למצוא כאן, אך לענ"ד השאלות עדיין תקפות).

3. לכן נראה לי, שבשני התאריכים נספרו אותם אנשים, ולמעשה היה רק מפקד אחד, שהתבצע בשני שלבים:

אמנם כבר בספר שמות ידעו את המספר הכללי של בני ישראל, אך בספר במדבר המטרה היתה לפקוד אותם למשפחותם, כלומר לדעת כמה אנשים היו בכל משפחה ובכל שבט (אולי כדי לסדר אותם במחנות סביב המשכן, כדברי רמב"ן על במדבר א).

שד"ל על במדבר א טען נגד דעה זו "והנה, אי אפשר לומר ששני המנינים מנין אחד הם, כי כאן לא נמנו הלויים, ושם אין שום טעם לומר שלא נמנו, כי עדיין לא נבחרו ולא נבדלו ולא נזכרו הלויים כלל בכל התורה". ואכן, לפני חטא העגל לא היה שום הבדל בין שבט לוי לבין שאר שבטי ישראל.

אולם, המספר המופיע בספר שמות נספר אחרי חטא העגל (שמות לח), ואז כבר כן היה הבדל בין שבט לוי לבין שאר השבטים, כמו שנאמר (שמות לח 21): "אלה פקודי המשכן, משכן העדת אשר פקד על פי משה, עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן". כבר בזמן בניית המשכן היה הבדל בין הלויים לבין שאר העם:

תגובות