תאריכים בחיי יצחק, יעקב ובניהם

קוד: תאריכים בחיי יצחק יעקב ובניהם בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

וגם: מה המקור לדברי חז"ל, שלפיהם יעקב אבינו למד ב"בית מדרשם של שם ועבר"?

תאריכים בחיי יצחק

כפי שחישבנו במאמר " תאריכים בחייו של אברהם ", אברהם הוליד את יצחק בשנת 2048.

תאריכים בחיי יעקב ובניו

עד עכשיו החשבון היה ישיר, ודרש פעולות חיבור בלבד. מכאן והלאה, כדי לחשב את התאריכים בחיי יעקב ובניו, יש לעבוד מהסוף להתחלה, ולהשתמש בפעולות חיסור (נזכור שיעקב נולד בשנת 2108):

תאריכים במצרים

בסעיפים הקודמים גילינו כמה תאריכים שאפשר להשתמש בהם כ"עוגן" לחישוב התאריכים הבאים - לוי נולד בשנת 2194 לאדם, יוסף נולד בשנת 2199 לאדם, ובני ישראל ירדו למצרים בשנת 2238 לאדם. מכאן ניתן לחשב תאריכים של מאורעות שקרו במצרים:

טבלת סיכום

הטבלה הבאה, שנשלחה ע"י אודי גמליאל, מסכמת את התאריכים במאמר זה:

DATE Age of Yitzhak Age of Yakov Age of Jossef Where Comment
2048 0 x x יצחק נולד
2088 40 x x בראשית כה 20 ויהי יצחק בן-ארבעים שׁנה בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשׁה "   - יצחק ורבקה התחתנו כשיצחק היה בן 40
2108 60 0 x בראשית כה 26 יעקב ועשו נולדו בשנת 60 ליצחק
2148 100 40 x בראשית כו 34 ויהי עשׂו בן-ארבעים שׁנה ויקח אשה את-יהודית בת-בארי החתי ואת-בשׂמת בת-אילן החתי
2171
-
2185
123
-
137
63
-
77
x בראשית כז יצחק בירך את יעקב ואת עשו. לא כתוב מתי זה קרה.
רש"י  הסיק מפסוקים בבראשית כח, שהברכות היו בשנת מותו של ישמעאל - שנת 2171, ויעקב היה 14 שנים בבית שם ועבר - עד שנת 2185.
2185 137 77 x בראשית לא 41 יעקב התחיל לעבוד אצל לבן. הוא עבד אצלו בסך-הכל עשרים שנה. "זה-לי עשׂרים שׁנה בביתך: עבדתיך ארבע-עשׂרה שׁנה בשׁתי בנתיך, ושׁשׁ שׁנים בצאנך" ".
2192 144 84 x בראשית כט 20-21 ויעבד יעקב ברחל שׁבע שׁנים... ויאמר יעקב אל-לבן הבה את-אשׁתי כי מלאו ימי ואבואה אליה" - יעקב רצה לבוא אל רחל לאחר 7 שנות עבודה
2192 144
-
151
84
-
91
x מכאן ניתן להסיק, שכל ילדיו של יעקב נולדו לו בין גיל 84 לגיל 91 (חוץ מבנימין שנולד אחר-כך). לא נאמר מתי בדיוק נולד כל אחד, אך מכיוון שיש הרבה ילדים ומעט שנים - לא נשארות הרבה אפשרויות:
2192.9 144.9 84.9 x בראשית כט32 ראובן נולד ללאה ראשון - כנראה בסוף שנת 84 ליעקב (84 ועוד 9 חודשים).
2193 145 85 x בראשית ל1 ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחתה... ותאמר 'הנה אמתי בלהה, בא אליה ותלד על-ברכי ואבנה גם-אנכי ממנה... "- זה היה אחרי שנולד ראובן, אך ייתכן שזה היה לפני שנולד יהודה (ראו אין מוקדם ומאוחר בתורה); בהמשך נניח שזה היה בשנת 85 ליעקב.
2193.6 145.6 85.6 x בראשית כט33 שמעון נולד ללאה שני - כנראה באמצע שנת 85 ליעקב (85 ועוד 6 חודשים).
2194 146 86 x בראשית כט34 לוי נולד ללאה שלישי - כנראה בתחילת שנת 86 ליעקב (86 ועוד 3 חודשים),
2194 146 86 x בראשית ל6 דן נולד לבלהה, שפחת רחל, לאחר כשנה - כנראה בשנת 86 ליעקב
2195 147 87 x בראשית כט 35 יהודה נולד ללאה רביעי - כנראה בשנת 87 ליעקב; ואז לאה עשתה הפסקה - "ותעמד מלדת"
2195 147 87 x בראשית ל8 נפתלי נולד לבלהה לאחר מכן - כנראה בשנת 87 ליעקב.
2196 148 88 x בראשית ל9 ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותקח את-זלפה שׁפחתה, ותתן אתה ליעקב לאשׁה" - אם נניח שאישה צריכה שנה כדי לראות שהיא לא מצליחה ללדת, אז זה היה בשנת 88 ליעקב
2197 149 89 x בראשית ל19 זבולון נולד ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר בסוף שנת 89 ליעקב (89 ועוד 9 חודשים);
2197 149 89 x בראשית ל10 גד נולד לזלפה, שפחת לאה, לאחר כשנה - כנראה בשנת 89 ליעקב
2197 149 89 x בראשית ל14 וילך ראובן בימי קציר-חטים, וימצא דודאים בשׂדה, ויבא אתם אל-לאה אמו. ותאמר רחל אל-לאה 'תני-נא לי מדודאי בנך'. ותאמר לה 'המעט קחתך את-אישׁי ולקחת גם את-דודאי בני?' ותאמר רחל 'לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך'. ויבא יעקב מן-השׂדה בערב, ותצא לאה לקראתו ותאמר 'אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני'. וישכב עמה בלילה הוא. וישׁמע אלהים אל-לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישׁי. ותאמר לאה 'נתן אלהים שׂכרי אשׁר-נתתי שׁפחתי לאישׁי' ותקרא שׁמו ישׂשכר.... ": ראובן הביא ללאה דודאים (צמח שנחשב מועיל לפריון), כי ראה שהיא לא יולדת. זה היה, כנראה, אחרי תחילת שנת 88 ליעקב, אך   ייתכן שזה היה לפני שנולד אשר (ע"ע " אין מוקדם ומאוחר בתורה "); נניח שזה היה 3 חודשים אחרי תחילת שנת 88 ליעקב. לפי זה, יששכר נולד 9 חודשים אחר-כך, כלומר בשנת 89 ליעקב.
2198 150 90 x בראשית ל21 דינה נולדה ללאה 9 חודשים אחר כך, כלומר באמצע שנת 90 ליעקב (90 ועוד 6 חודשים).
2198 150 90 x בראשית ל12 אשר נולד לזלפה לאחר מכן - כנראה בשנת 90 ליעקב
2199 151 91 0 בראשית מא 32-46 יוסף נולד - ויוסף בן-שׁלשׁים שׁנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים"
2199 151 91 30 בראשית מא 32-46 ועל השׁנות החלום אל-פרעה פעמים - כי-נכון הדבר מעם האלהים, וממהר האלהים לעשׂתו" - שנות השבע התחילו מייד לאחר שיוסף פתר את חלום פרעה, "ויוסף בן-שׁלשׁים שׁנה בעמדו לפני פרעה מלך-מצרים
2199 151 91 0 בראשית ל22-24 ויזכר אלהים את-רחל... ותהר ותלד בן... ותקרא את-שׁמו יוסף... ": כאמור למעלה, יוסף נולד בשנת 91 ליעקב - יוסף הוא הבן הצעיר ביותר שנולד בארם
2205 157 97 6 בנימין - נולד רק אחרי שיעקב חזר לארץ כנען, כלומר אחרי שנת 97 ליעקב
2212 164 84-91 13 בראשית כט 27 לבן רימה אותו ונתן לו קודם את לאה, אך לאחר שבעה ימים הוא קיבל גם את רחל. "מלא שׁבע זאת ונתנה לך גם-את-זאת, בעבדה אשׁר תעבד עמדי עוד שׁבע-שׁנים אחרות"" (כלומר: אחרי שבוע המשתה של לאה, הוא קיבל את רחל, אך התחייב לעבוד לאחר מכן 7 שנים נוספות)
2216 168 108 17 בראשית לז 2 אלה תלדות יעקב יוסף בן-שׁבע-עשׂרה שׁנה... "- יוסף נמכר בגיל 17
2227 179 119 28 בראשית מא 1 ויהי מקץ שׁנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על-היאר" - חלום פרעה היה שנתיים אחרי שיוסף פתר את חלומות השרים, כלומר יוסף התחיל לפתור חלומות בגיל 28
2228 180 120 29 בראשית לה 28-29 יצחק ניפטר - ויהיו ימי יצחק מאת שׁנה ושׁמנים שׁנה...
2229 x 121 30 בראשית מא 53-54 ותכלינה שׁבע שׁני השׂבע אשׁר היה בארץ מצרים. ותחלינה שׁבע שׁני הרעב לבוא כאשׁר אמר יוסף... "- שנות הרעב באו לאחר 7 שנות שבע
2236 x 128 37 בראשית מה 6 לפני שיעקב בא למצרים, אמר יוסף - "כי-זה שׁנתים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמשׁ שׁנים אשׁר אין-חרישׁ וקציר"
2238 x 130 39 בראשית מז 9 יעקב הגיע למצרים - "ויאמר יעקב אל-פרעה ימי שׁני מגורי שׁלשׁים ומאת שׁנה"
2255 x 147 56 בראשית מז 28 יעקב נפטר - ויחי יעקב בארץ מצרים שׁבע עשׂרה שׁנה; ויהי ימי-יעקב שׁני חייו שׁבע שׁנים וארבעים ומאת שׁנה
2309 x x 110 בראשית נ26 וימת יוסף בן-מאה ועשׂר שׁנים ויחנטו אתו ויישׂם בארון במצרים

תגובות