אל תבנו לה' בית כמו שעושים הגויים!

קוד: ביאור:דברים יב4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בדברים יב2-4, מצווה משה את בני ישראל: "אבד תאבדון את-כל-המקמות אשׁר עבדו-שׁם הגוים אשׁר אתם ירשׁים אתם את-אלהיהם... לא-תעשׂון כן לה' אלהיכם, כי אם-אל-המקום אשׁר-יבחר ה' אלהיכם מכל-שׁבטיכם לשׂום את-שׁמו שׁם לשׁכנו תדרשׁו ובאת שׁמה". כמה פירושים הוצעו לאיסור זה, כולם נזכרים בפירוש רש"י ובדברי מפרשים נוספים:

1. [ע"פ ראב"ע] " אל תקריבו קרבנות בכל מקום; דרשו וחפשו את המקום שה' בחר, והקריבו קרבנות רק שם ". הבעיה בפירוש זה: האיסור הזה נזכר במקומות נוספים בפרשה (פסוק 13 והלאה), ולא סביר שיש כאן כפילות.

2. [ע"פ רמב"ן, רש"ר הירש]: "אל תהרסו את מזבחות ה' כמו שהרסתם את מזבחותיהם של הכנענים, ואל תמחקו את שמו כמו שאיבדתם את שמם של הכנענים; דרשו והתייחסו בכבוד למקום שה' בחר ". הבעיה בפירוש זה: בני ישראל בוודאי לא העלו בדעתם להרוס את מזבחות ה' או למחוק את שמו באותו אופן שבו איבדו את שמם של הכנענים. גם אם יש מקום לאסור על ניתוץ אבן מהמזבח או על מחיקת אות מהשם, לא כאן המקום - הפרשה הזאת מדברת על מעשי-הרס הרבה יותר קיצוניים.

3. "אל תגרמו בעוונותיכם שייחרבו מזבחות ה' כמו שנחרבו מזבחות הכנענים בעוונותיהם ". הבעיה בפירוש זה: לפי זה הפסוק לא מחדש שום דבר על שאר איסורי התורה (בני ישראל כבר יודעים שאסור לעבור עבירות!).

4. לכן נראה לי [ אראל ], שפירוש הפסוק הוא: "אל תחקו את צורת מבני הפולחן של הגויים - אל תבנו מזבחות כמו שהם בונים, אל תבנו פסלים כמותם, אל תבנו מצבות כמותם, אל תבנו אשרות כמותם; דרשו וחפשו את המקום שבו בחר ה' לשים את המשכן הקיים, ועבדו אותו רק שם".

ע"פ הפסוקים הבאים, נראה שבכלל לא צריך לבנות לה' בניין חדש מכל סוג שהוא; כבר יש לו משכן (אוהל מועד), וצריך לעבוד אותו במשכן זה, בכל מקום שאליו יבחר להביא אותו: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' א-להיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם" - כל מקום שבו יבחר ה' להביא אליו את אוהל מועד (שבו שוכן שמו) - "לשכנו תדרשו" - תשאלו זה את זה (או את הנביא) היכן נמצא משכן ה' בכל רגע ורגע, "ובאת שמה" - ולשם תבואו לעבוד את ה'. האיסור הזה חל, כמובן, רק בתקופה מסויימת - עד שה' נתן לבני ישראל אישור לבנות לו בית קבוע.

ראו גם:


תגובות