בכור השפחה ובכור השבי

קוד: בכור השפחה ובכור השבי בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

מכת בכורות מתוארת פעמיים – פעם בהתראה של משה לפרעה ופעם בשעת מעשה:

ייתכן ששני הפסוקים מדברים על אותם אנשים: השבויים נמצאים בלילה בבית הבור, וביום מעבידים אותם בטחינת קמח אחר הריחיים. המכה עצמה קרתה בלילה ולכן נזכר  בכור השבי אשר בבית הבור, אבל משה דיבר עם פרעה ביום ולכן נזכר בכור השפחה אשר אחר הריחיים.
פירוש דומה כתב אברבנאל על פרק יב: "עד בכור השבי, והוא בן השפחה שהיה בבית הבור מסוגר שם בלילה כדרך העבדים".

תגובות