ה'ויתורים' של פרעה

קוד: ה'ויתורים' של פרעה בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

במכות צפרדע, ערוב, ברד, ארבה, חושך ובכורות נזכר שפרעה מוכן לשחרר את בנ"י:

אחרי מכת

פסוק

צפרדע

ואשלחה את העם ויזבחו לה'

ערוב

לכו זבחו לא-להיכם בארץ [...]
אנכי אשלח אתכם וזבחתם לה' א-להיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת

ברד

ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד

ההתראה על הארבה

לכו עבדו את ה' א-להיכם. מי ומי ההלכים? [...]
יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם, ראו כי רעה נגד פניכם! לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את ה', כי אתה אתם מבקשים!

חושך

לכו עבדו את ה' רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם

מכת בכורות

קומו צאו מתוך עמי...
גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דיברתם ולכו וברכתם גם אותי

פרעה מוכן לוותר ולשחרר את בנ"י אחרי מכות קשות במיוחד שלא מסתיימות מעצמן (התנין, הכינים והשחין היו מכות קלות יחסית; הדם והדבר היו מכות קשות אבל הן הסתיימו מעצמן).

אבל הוא מתחרט מייד לאחר שהמכה מסתיימת - דבר שמעלה שאלה על אמינותם של מנהיגים בכלל... (לפרטים ע' במאמר על ההבטחה המנהלית / אלישי בן יצחק, גיליון מכללת שערי משפט 153).

במאמר זה ננסה להסביר את הניסוח המדוייק של דברי פרעה בכל אחד מן המקרים:

תגובות