בור ומעקה

קוד: ביאור:דברים כב8 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

יש הרבה מצוות, שחלקן האחד נזכר בספר שמות, וחלקן האחר נזכר בספר דברים (ראו המצוות שאחרי עשרת הדיברות). ייתכן שאחת מהן קשורה למניעת נפילות:
המצוות משלימות זו את זו:
בספר דברים נזכר האיסור, ובספר שמות - העונש.
אמנם, נראה שיש הבדל נוסף בין שתי המצוות:
ולפי חלק מהדעות (ראו בבא קמא מט:-נ.)הבדל נוסף:

תגובות