פיתוי ואונס בספר שמות ובספר דברים

קוד: פיתוי ואונס בספר שמות ובספר דברים בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בתורה - בספר שמות ובספר דברים - נזכרים דינים שקשורים לפיתוי ולאונס.

בספר שמות מתואר רק מקרה אחד:

בספר דברים מתוארים כמה מקרים:

נסכם את המקרים בטבלה:

מה הדין? המקור

האם
המעשה
נעשה מרצונה?

האם
היא
פנויה?

האם
היא
בתולה?

הורגים את האיש ואת האישה

דברים כב22

כן

לא

לא

לא

לא

לא

כן

כן

לא

לא

כן

לא

הורגים את האיש ואת האישה.

דברים כב23-24

כן

לא

כן

הורגים את האיש בלבד.

דברים כב25-27

לא

לא

כן

האיש חייב לשלם קנס 50 שקל כסף, וגם לקחת אותה לאישה (אם היא רוצה).

שמות כב15-16

כן

כן

כן

האיש חייב לשלם קנס 50 שקל כסף, וגם לקחת אותה לאישה (אם היא רוצה), ואסור לו לגרש אותה כל ימיו.

דברים כב28-29

לא

כן

כן

כמו במקומות רבים אחרים בספרי שמות ודברים, המקרה המתואר בספר שמות משלים את סדרת המקרים בספר דברים, הקשורים לנערה בתולה. ראו המצוות שאחרי 10 הדיברות.

אולם, לא ברור לי מדוע חסרים 3 מקרים הקשורים לאישה לא-בתולה - פיתוי ואונס של פנויה לא-בתולה, ואונס של אישה נשואה.

אולי הסיבה לכך היא, שאפשר להשלים את 3 המקרים האלה מתוך 5 המקרים האחרים: אם נבדוק מה מיוחד בדינה של נערה בתולה, נראה שהמיוחד הוא הקנס הכתוב בפסוק (שמות כב 16) "מוהר הבתולות". לבתולין של אישה יש ערך גבוה - 50 שקל כסף - ומי שפוגע בהם חייב לשלם קנס.

אם כך, ייתכן שדינה של אישה לא בתולה דומה לדינה של בתולה, רק בלי הקנס. לפי זה [ללא הסמכה לפסיקת הלכה]:

במקרה של אונס אישה מאורסת או נשואה, בכל מקרה אין קנס (גם אם היא בתולה וגם אם לא), כי דינו של האנס הוא מוות, ומי שדינו מוות אינו משלם קנס.

תגובות