הזנחת חלקים גדולים מהתנ"ך והתלמוד בתקופה שלפני תנועת המוסר

מאת: הרב דב כץ

אל: תנועת המוסר, כרך א, עמוד 44-

קוד: חלקים מהתורה שנשכחו

תגובה ל: תנועת המוסר שנכתבה ב14:04:51  25.01.2005


בהשתלשלות הדורות אנו רואים, שספרות ישראל הקדושה הולכת ומצטמצמת, בעיקר, בחלק הדינים והמצוות המעשיות של התורה, ויסוד השלמות כאילו הולך ומשתמט. העם השקיע את כל מרצו, בהבנת השקלא וטריא התלמודית. כל סדרי הלימוד בישיבות ובבתי המדרשות לתורה, נועדו להתחדד בחלק הפלפולי שבתלמוד, וכל המשא ומתן התורני התרכז בבירור ההלכה והמעשה. נדרשו ביאורים על כל דף וסוגיה, נתחדשו שיטות ופלוגתות שונות, ומקצוע ההלכה הלך ונתרחב מדור לדור. הודות לזה, זכינו לספרות עשירה מאד במקצוע זה. יש לנו אלפים ספרים, מתקופות שונות ומסוגים שונים, העוסקים בביאורים ופירושים, בחילוקים ופלפולים, בחידושים וחידודים, המלבנים ומבררים כל פרטי הדינים והמשפטים, והמנתחים כל שאלה וסברה, עד שאין דין, שאין עליו כמה שאלות ותשובות, ואין הלכה, שאין עליה כמה פרקים וסעיפים.

ברם, לעומת זה, לא הקדישו ברוב המקומות, לימוד ועיון מיוחד ביסוד העיקרי שבתורה, בחלק הדעות והמידות שבה, ובכל ערכי השלמות הנפשית והמוסרית [ע' להלן פרק ה תלונות גדולי הדורות על התופעה הזו] ...

והדורות הלכו ונתמעטו, ובאו לידי כך, עד שבזמנים האחרונים, נעשתה גם התורה שבכתב, לספר לימוד בשביל קטנים ומתחילים. אנשים מבוגרים, ומכל שכן יודעי תורה, מסתפקים בידיעות הילדות שלהם, ואינם מוצאים כל עניין להפוך בה ולהתעמק בה, כמו שמתעמקים, לכל הפחות, בתלמוד ומפרשיו או בספרים עיוניים אחרים. ואם בתורה קוראים, לכל הפחות, כדי לצאת ידי החובה "שניים מקרא ואחד תרגום", ויודעים בה ידיעה שטחית, הרי לספרי הנביאים והכתובים הקדישו בכלל תשומת לב מעטה מאד. יש אשר במקומות ידועים לא לימדום אף לקטנים [על עצם תופעה זו, שהזניחו לימוד המקרא והנביאים, קבלו גדולי התורה בתקופות שונות, מהם: ר' יהודה בן הרא"ש, ר' יצחק בר' משה דוראן, מהר"ל מפראג, ר' אפרים לונטשיץ בעל "עוללות אפרים", השל"ה ועוד ועוד. ע' קטעי דבריהם בספר "לתולדות החינוך בישראל" של הרב ש. אסף, כרך א, עמ' כו, מו, סא, סח; כרך ב, עמ' סט] , ועל אחת כמה וכמה שהגדולים לא עיינו בהם, מלבד ספר התהלים, אשר נקבע לספר תפילות, וגם הוא נעשה לקניינם של עמי הארץ בלבד, ונהפך לספר של "אמירת מזמורות" מבלי עיון והעמקה.

והנה, כתוצאה מהזנחת החלק היסודי הזה בתורה, כמעט נעלמה בדורות האחרונים הלכה זו, הלכת השלמות, מבית מדרשה של היהדות, וכל השאלות מסוג זה אינן נהירות כלל...

לקטע הבא

תגובות