גזל אויר חם

מאת: עפ ר ישראל סלנטר

אל: תנועת המוסר, כרך א, עמודים 329-330

קוד: גזל אויר

תגובה ל: תנועת המוסר שנכתבה ב15:34:08  16.01.2005


לקטע הקודם

באחד ממקומות נדודיו, הגיע רבי ישראל סלנטר פעם, בימות החורף, לאכסניה, בלווית אחד הרבנים הגדולים. הרב הקדים לפתוח לפניו את הדלת, וחיכה שייכנס ראשונה. רבי ישראל סגר מהר את הדלת ושאלהו: "האם ספק מצות עשה דוחה לא תעשה ודאית?". כשהרב תמה לשאלתו, הסביר לו רבי ישראל, שכאן יש ספק מי צריך לכבד את מי, והרי זה ספק מצוות עשה " והדרת פני זקן ". לעומת זה, בהחזיקו את הדלת פתוחה והחום יוצא מהבית, הרי יש כאן גזל ודאי, שאינו ניתן להידחות אף מפני מצוות עשה ודאית! ["שערי ציון" חוברת כסלו-שבט תרצ"ג נט] .

תגובות