מצוות בין אדם למקום לעומת מצוות בין אדם לחברו

  1. איך להתפלל בלי לצער אחרים / הרב שלמה אבינר
  2. איסור עינוי אלמנה, לעומת הידור ב"סליחות", במצות, ובסעודת שבת / א:326-
  3. איסורי אכילה לעומת איסורי גזל / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 321-
  4. הידורי מצוות לעומת מעשי חסד / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 341-
  5. יראת ה' היא טהורה, רק כאשר אין היא פוגעת במשפטים שבין אדם לחבירו / עפ ר' ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 328
  6. מצוה בין אדם למקום, הבאה בעבירה בין אדם לחבירו / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 326-
  7. רבי ישראל היה מקל במצוה בין אדם למקום, כדי להימנע מאיסור בין אדם לחבירו / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 328-
  8. רבי ישראל העדיף להקל לאחרים, כדי להיטיב עמם / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 346-