לנהוג על-פי דיני טומאת נידה שמטמאת אחרים

תוספות ותגובות