לא לפנות אחר עבודת אלילים לא במחשבה ולא בדיבור ולא אפילו בהבטה

תוספות ותגובות