מצוות מסודרות לפי ספר הי"ד החזקה

מאת: רמב"ם

קוד: מצוות לפי יד חזקה

 
 1. ספר מדע
  הלכות יסודי התורה הלכות דעות
  הלכות תלמוד תורה הלכות עבודת כוכבים
  הלכות תשובה
 2. ספר אהבה
  הלכות קריאת שמע הלכות תפלה
  הלכות מזוזה הלכות ספר תורה
  הלכות תפילין הלכות ציצית
  הלכות ברכות הלכות מילה
 3. ספר זמנים
  הלכות שבת הלכות עירובין
  הלכות שביתת עשור הלכות יום טוב
  הלכות חמץ ומצה הלכות לולב
  הלכות סוכה הלכות שופר
  הלכות שקלים הלכות קידוש החודש
  הלכות תעניות
 4. ספר נשים
  הלכות אישות הלכות גירושין
  הלכות ייבום וחליצה הלכות נערה בתולה
  הלכות סוטה
 5. ספר קדושה
  הלכות איסורי ביאה הלכות מאכלות אסורים
  הלכות שחיטה
 6. ספר הפלאה
  הלכות שבועות הלכות נדרים
  הלכות נזירות הלכות ערכין
 7. ספר זרעים
  הלכות כלאיים הלכות מתנות עניים
  הלכות תרומות הלכות מעשר
  הלכות מעשר שני ונטע רבעי הלכות ביכורים
  הלכות שמיטה ויובל
 8. ספר עבודה
  הלכות בית הבחירה הלכות כלי המקדש
  הלכות ביאת המקדש הלכות איסורי המזבח
  הלכות מעשה הקרבנות הלכות תמידין ומוספים
  הלכות פסולי המקודשים הלכות עבודת יום הכיפורים
  הלכות מעילה
 9. ספר קרבנות
  הלכות קרבן פסח הלכות חגיגה
  הלכות בכורות הלכות שגגות
  הלכות מחוסרי כפרה הלכות תמורה
 10. ספר טהרה
  הלכות טומאת מת הלכות פרה אדומה
  הלכות טומאת צרעת הלכות משכב ומושב
  הלכות אבות הטומאות הלכות טומאת אוכלין
  הלכות מקואות
 11. ספר נזיקין
  הלכות נזקי ממון הלכות גניבה
  הלכות גזילה ואבדה הלכות חובל ומזיק
  הלכות רוצח ושמירת הנפש
 12. ספר קנין
  הלכות מכירה הלכות שכנים
  הלכות עבדים
 13. ספר משפטים
  הלכות שכירות הלכות שאלה ופקדון
  הלכות מלוה ולוה הלכות טוען ונטען
  הלכות נחלות
 14. ספר שופטים
  הלכות סנהדרין הלכות עדות
  הלכות ממרים הלכות אבל
  הלכות מלכים ומלחמות

תוספות ותגובות