עור בעד עור, לשמה אחר לשמה

מאת: אראל

השטן רצה להוכיח, שאיוב ירא את ה' רק על-מנת לקבל שכר. הוא לקח את כל רכושו, אך איוב נשאר נאמן לה'. אבל השטן לא השתכנע:

איוב ב4: " וַיַּעַן הַשָּׂטָן אֶת ה' וַיֹּאמַר: עוֹר בְּעַד עוֹר, וְכֹל אֲשֶׁר לָאִישׁ יִתֵּן בְּעַד נַפְשׁוֹ "

השטן מייצג בסיפור זה את אויביו של איוב, המנסים לקטרג עליו (ראו שטן - אויב אישי); באופן כללי יותר, השטן מייצג את הגישה האנושית למצוא פגמים באחרים (ראו שטן - דעת קהל שלילית).

עור בעד עור הוא משל המציין סחר חליפין:

1. סוחר מוכן לתת עור של בהמה תמורת עור של בהמה אחרת, כי הוא חושב שירוויח מכך (אברהם אהוביה, תנ"ך מבואר).

2. אדם מוכן " לתת עור בעד עור, שאם יבוא מי להכותו בעור פניו, הלא ישים ידו על פניו לקבל ההכאה בעור היד " ( מצודות, רש"י).

3. אדם מוכן לתת את עורו החיצוני כדי לשמור על עורו הפנימי: " האדם לבוש בשני מיני מלבושים: א] העור שעל בשרו..., ב] העור של עורו, שהוא כתונת עור... והדרך הוא, שייתן האדם כתנות עור בעד כתנות עור, רוצה לומר, שיפקיר מלבושיו החיצונים שהוא לבוש בהם להציל העור הדבוק לבשרו... " (מלבי"ם).

השטן רומז, שהנאמנות של איוב לה' נובעת משיקול "מסחרי", שיקול של רווח והפסד: הוא מניח, שאם יקבל באהבה את אבדן רכושו, יצליח לשמור על חייו, והרי:

וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו ( נפש = חיים) - אדם מוכן לוותר על כל רכושו כדי לשמור על חייו.

דבריו של השטן מסתמכים על העקרון האמוני הנפוץ בעם ישראל, שלפיו ה' מביא ייסורים על האדם כדי להצילו מייסורים גדולים יותר: " הנה, איוב יחשוב פן נגזר עליו המיתה, ונאבד כל אשר לו תמורת נפשו ויעמד חי, ולזה מקבל בסבר פנים יפות " ( מצודות).

בתחילת הסיפור, השטן טען שאיוב מקיים מצוות על-מנת לקבל פרס; בפסוק שלנו, השטן טוען שאיוב מקיים מצוות שלא על-מנת לקבל פרס, אבל גם מעשה זה נעשה, ברובד עמוק יותר, על-מנת לקבל פרס גדול יותר. אנחנו יכולים ללמוד מכאן לגבי עבודת הנפש שלנו - גם כאשר אנחנו עושים מעשה שהוא לכאורה "לשם שמים", בלי שום אינטרס, עלינו לבדוק את עצמנו ולראות אם אין לנו אינטרס נסתר כלשהו; ראו עור בעד עור, לשמה אחר לשמה. נדגיש: יש לבחון באופן זה רק את עצמנו ולא את הזולת - ביקורת קטלנית על הזולת היא מעשה שטן!

לעיון נוסף

לגבי פירוש 1: " נראית ההנחה ש" עור בעד עור " הוא פיתגם מקובל, שדומה לו מוכר בערבית וגם באוגריתית. יסודו של הפיתגם מתפרש על-פי מסחר החליפין: מחליפים עור בהמה אחת בעורה של אחרת.

לפי פירוש זה משתלב הפיתגם יפה להמשכו, שהוא, כנראה, יישומו על-ידי השטן: " וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ", היינו, האדם מוכן לתת כל אשר לו, לרבות בניו ובנותיו, תמורת היות חייו שלו מבוטחים.

אופייני, ומבחינה פסיכולוגית מובן, שבניגוד לפעם הקודמת טוען השטן טענת "האיש" אחרי שהשתמש בפתגם שגור. עתה טענתו אינה אישית נגד איוב, אלא היא כללית נגד האדם בשל היותו אדם. אחרי האמונה האיתנה שגילה איוב, אפילו רצה להטיל ספק באמונתו, אין ביכולתו לעשות זאת בטענה המתייחסת אליו. אם כי יגע אין הוא מוצא מקום לפקפוק, לחשדנות, אלא בטיבו של האדם בכלל ועליו בלבד עולה בידו לסמוך את טענתו. רק מן האדם בכלל יכול השטן ללמוד על הפרט, על איוב, ולבוא בהצעה לגביו: שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו" (פסוק ה). " ( מאיר וייס, הסיפור על ראשיתו של איוב);

מאמרים מאתר ויקיטקסט

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • 18berman_eicha.html: '' ויען השטן את ה ' ויאמר: עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. ואולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו - אם לא על פניך יברכך'' (ב', ד-ה). ... ( cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי הלכות פורים: (שם) " ויען השטן את ה ' ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו; אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך; ויאמר ה' אל השטן הנו בידך אך את ... ( cache)
 • שער הפסוקים - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: ויען השטן את ה ' ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו: א"ש, ביאור הפסוק הזה, נתבאר בשער א' שער ההקדמות עוד יתבאר בשער ז' שער רוח הקדש, ... ( cache)
 • more "ויאמר עור בעד עור ":
 • פירוש שד"ל על דברים פרק כ: הלא עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ( איוב ב ' ד '), וכן אנשי המלחמה בל אשר להם ייתנו למען חפוש את העיר אשר הם צרים עליה וכשהם צריכים לעצים לבנות דייק ... ( cache)
 • עץ חיים-שער לח-פרק ב ג€“ ויקיטקסט: 14 פברואר 2007 ... אמנם הסיבה הב' למה שנאמר ויאהב יעקב את רחל הוא מובן במ"ש הפסוק עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו פי' כי האיש הזה הוא ז"א ויש לו תרין ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- הראיה והשמיעה בקבלת התורה: ... כיון שאמר לו ונתנו איש כופר נפשו אמר משה מי יוכל ליתן כופר נפשו (איוב ב) ' עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו', ועדיין אינו מגיע שנאמר (תהלים מט) 'אח ... ( cache)
 • מדינת ישראל: ... תקינו [=לא תיקנו (חכמים)] שלא יוכל לפדות אדם את עצמו יותר מכדי דמיו, שהרי " עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד) והכא [=וכאן] אשתו כגופו. ... ( cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פדיון שבויים ;: ... תקינו [=לא תיקנו (חכמים)] שלא יוכל לפדות אדם את עצמו יותר מכדי דמיו, שהרי " עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד) והכא [=וכאן] אשתו כגופו. ... ( cache)
 • בית הכנסת אליהו הנביא: והא כתיב ויקר פדיון נפשם (תהלים מט-כ), וכן כתיב וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו (איוב ב-ד). והשם יתברך השיב למשה אינו שואל מכם אלא כפי כוחם ולא כפי כוחי, ... ( cache)
 • על המעצר עד תום ההליכים / ציון אילוז: מרגליות הים, סנהדרין עח ע"א, אות א, על פי המקרא: "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד). 27. שמות, פרשת משפטים, פרשה ו. ... ( cache)
 • Job ou le juste ֳ©prouvֳ© י "רש איוב פרק ב: ויען השטן את יקוק ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. : ) ה(. אולם שלח נא ידך ו. גע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך ... ( cache)
 • מדרש תנחומא - יתרו: וכן הוא אומר, עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו (איוב ב ד): סימן יז ולא תעלה במעלות על מזבחי וגו'. והרי דברים קל וחמר. ומה, אבנים שאין בהם דעת לא לטובה ... ( cache)
 • מקורות לפרק: אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין, פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף, שאין כסף נחשב, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו"] ג€“ תניא, אגרת הקודש, סוף פרק י', עמ' קטז ... ( cache)
 • שאלת תוקפו של חוזר המנכ"ל של משרד הבריאות בדבר מימון השתלות איברים ...: 16 ספטמבר 2007 ... וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב', ד'). ואולם, חרף האהדה לה חוששני כי אין בידינו להיעתר לעתירה, אף כי - כפי שיפורט להלן - הדעת אינה נוחה ...
 • יום כיפור ותשובה - דעת ללימודי יהדות באור החסידות: אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין פשיטא דלא גרעה רפואת הנפש מרפואת הגוף שאין כסף נחשב וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו כתיב. והנה מדת חסד זו בלי גבול ומדה נקראת על שמו ... ( cache)
 • מוסדות תיקון המידות - ספר התודעה - טו בשבט: עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו (איוב ב), ועדין אינו מגיע, שנאמר (תהלים מט ): אח לא פדה יפדה איש, לא יתן לאלקים כפרו, ויקר פדיון נפשם וגו', ... ( cache)
 • קונטרס - חשיבות הקיבוץ (לנשות ישראל שלא תמנענה מבעליהן לנסוע לציון ...: 19 יולי 2009 ... כי " וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד), כּוּלֵי הַאי ואולי ינצל ממיתה משונה או מבית-האסורים, ויסבול עונשים קשים ומרים, ... ( cache)
 • Yeshiva.org.il- הלכות פדיון שבויים: ועונה כי לא תיקנו שלא יוכל לפדות אדם את עצמו יותר מכדי דמיו שהרי "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" ואשתו כגופו. פדיון האדם את עצמו במחיר יקר ... ( cache)
 • RichText.co.il | אדם וגורלו בספרות החוכמה - סיכום: השטן משיב: "עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו, אם לא אל פניך יברכך". השטן טוען כי הפגיעה ברכוש ובבני המשפחה אינה ... ( cache)
 • הרב משה וינברגר: ... בו סרך רציחה כמבואר ברמב"ם6 הל' רוצח, ובחת"ם סופר7 , אין בו הדין שאינו מחויב להפסיד יותר מחומש, וכן נאמר באיוב8 "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו". ... ( cache)
 • מדברי הרב יהודה אשלג, בעל הסולם, על גלגולי נשמות | לקט מאמרים ...: ... שטבעם יהיה להרוס תמונות אחרות שבמוחו, דרך משל, יש במח תמונה נחמדה מעושר, ועוד נמצאת תמונה נחמדה וחזקה מחיים, )איוב ב ד( " וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו". ... ( cache)
 • סדנאות במשפט העברי: ויש לומר, דאפילו לטעמא דלא ליגרו וליתו טפי, לא תקינו שלא יוכל לפדות אדם את עצמו יותר מכדי דמיו, שהרי "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" (איוב ב, ד), ... ( cache)
 • קורס באהבה: כלומר, באבר אחד יגן אדם על אבר שני, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" -. להציל את נפשו, ובעניננו הכוונה לנפש האלקית, -. שצריך אדם להיות מוכן לתת כל אשר לו עבור ...
 • the Seforim blog: Hunted Bears, Cantonists and Nazi Victims: עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו 1; the desperate bear grins inanely as he attempts to persuade the hunter to shoot his companion instead of himself. ... ( cache)
 • גדול למען ארץ ישראל" ההתנתקות - חייבים איחוד "נתניהו היה שותף לפשע: 21 ינואר 2009 ... לכולכם פרנסה בהרחבה ונחת מהילדים, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו". התקשרו עכשיו לטלפון 24 08-8584353 שעות ביממה ... ( cache)
 • Tradition Seforim Blog: Hunted Bears, Cantonists and Nazi Victims: May 1, 2008 ... עור בעד עור, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו 1; the desperate bear grins inanely as he attempts to persuade the hunter to shoot his companion ...
 • דרשה לפרשת חקת: עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו" ואשתו כגופו. פדיון האדם את עצמו במחיר יקר לפי תוס ' מותר לאדם לפדות את עצמו ואת אשתו עד פי עשר מדמיו. לפי הסיבה של ... ( cache)
 • ילקוט שמעוני - ואתחנן: ... ביסורין הוא אומר והם ירצו את עונם, ועוד שהיסורין מרצין יותר מן הקרבנות שהקרבנות בממון והיסורין בגוף, וכן הוא אומר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו , ... ( cache)
 • עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית הפתגם ושברו: אף נוסח "אלהא" 180שבאיוב ב, ד: "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו". במקום " זוס" מעיד על עריכת סגנון בגירסה הסורית. added by later collectors of the ... ( cache)
 • חידת הקמעות: פולמוס עמדין-אייבשיץ / א. ש. שטיין: [41] נביאו ומבשרו הראשון של שבתי צבי. [42] כל שעושה הקדוש ברוך הוא, לטוב הוא עושה. [43] איוב, פרק י', י"א: עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. ... ( cache)
 • מדרש רבה - נשא: ... הקדוש ברוך הוא והרתיע לאחוריו כיון שאמר לו ונתנו איש כופר נפשו אמר משה מי יוכל ליתן כופר נפשו (איוב ב) עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ועדיין אינו ... ( cache)
 • עריכה: ג' שדמון: ולהיפך וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ויקלו בעיניו כל הפעולות ואיצטדקאות שבעולם לעבור בים ולעלות לשמים עד שיכניע את העומד כנגדו ורוצה למנעו מן החיים וקל וחומר מה ...
 • אוצר המשלים והפתגמים / ישראל חיים טביוב: עוֹר בעד עוֹר [ וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ] (איוב ב',ד). 2724. עורבא פָרח ( ביצה כא.; חולין קכד). כך ענה רב הונא על שאלת חכם אחר, כדי להשתמט מתשובה ...
 • בעזהשי"ת: ... עליך למונעך מחיים חס ושלום תעמוד עמו למלחמה הן וכו' והן לחיים או תמשול בו או חס ושלום להיפך וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ויקלו בעיניו כל הפעולות ואיצטדקאות ...
 • דרשות ר"י אבן שועיב: ואמר בשחין ויחזק ה', ולא אמר כן במכו' הקודמות, כי זו המכה היתה בגופו והיה לו לשלחם כי עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו, וחזק לבו השם ית'. ...
 • more "וכל אשר לאיש יתן ":
 • "Dvar Malchus" Parshat Vayakhel, 5752: דרגות: מעשר, חומש, "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ". ולהחליט בזה עוד בשבת זו, וגם להתחיל בזה כגון ע"י נתינת מאכל ומשקה וכיו"ב. וגם באופן הנתינה ישנה הוראה מפ' ... ( cache)
 • israel ישראל ארץ ישראל ארץ הקודש Eretz yisroel eertz israel אוצר ...: ולא עוד, אלא שייסורין חביבין מן הקרבנות, שהקרבן בממון והייסורין בגוף, שנאמר ( איוב ב, ד) וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו . לפיכך, אשרי הגבר אשר תיסרנו יה. ... ( cache)
 • הרב אהרן לוי Rabbi Aharon Levy: כיצד לסחור במצוות? הרהורים לפרשת ...: לעומתו הנותן מתוך החולי אמנם חפץ יש לו בממונו אך "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו " ומהו חסרון ממון לעומת חסרון הבריאות?. לעומתם הנותן כשהוא בריא אוהב הוא את ממונו ... ( cache)
 • הדבוק או שני חתולים בשק אחד / מרדכי דוד ברנדשטטר: "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ואף כי בנפש אשתו ובניו! נאנח הצדיק בנשאו את עיניו למעלה, רכב וצלח, ר' נתן, ואלהים את פועל ידך ירצה וכל אשר תעשה יצליח!" ג€“ ... ( cache)
 • מדינת ישראל: אדם הפודה את עצמו - "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו " (איוב ב, ד). סייג נוסף לתקנה עולה מהשוואת סוגייתנו לסוגיה הדנה בהיקף חובת הבעל לשלם לפדיונה של אשתו מן ... ( cache)
 • סיכומי שיעור ג€“ נושא חתך: המשל ג€“ "עור בעד עור", הנמשל ג€“ "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ". השטן מפיל על איוב אסונות נוספים: ניסיון שני ג€“ ייסורי גוף. שחין (מחלת עור) מכף רגל ועד ראש. ... ( cache)
 • משיח נגלה נכסה ונגלה | www.abc770.org: ואף כתיב כל אשר לאיש יתן בעד נפשו מ"מ מובן שיש לאדם דברים היקרים לו מחייו. דעניין זה הוא למטה כן משום שנשתלשל מלמעלהג€¦ ודוקא בזמן הגלות שאז הוא מצב של מלחמה ... ( cache)
 • פדיון שבויים: פדיון שבויים - "מצוה רבה", "אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן" , סייגים לתקנה, סכנת חיים, תלמיד חכם, "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו " (איוב ב, ד) פדיון שבויים ... ( cache)
 • בס"ד גליון מס' 5: ולכן כל אשר לאיש יתן בעד נפשו . וצריך להתגבר על כל המכשולים ולהיות גיבור בכח התורה. מי שנשאר רחוק מתשובה הרי זה סימן מובהק לכך שהוא עם הארץ (ילקוט לקח טוב על ... ( cache)
 • נוסח אשכנז ונוסח ספרד / דוד פרישמן: את כל אשר לאיש יתן בעד נפשו , אמר איוב ז"ל, ובדברי חכמינו כתוב לאמר: הבא להרגך השכם והרגו! ג€“ שקר אתם דוברים! הלא ירד איש לחייכם ולא קפּח את פרנסתכם ולא ... ( cache)
 • מחשבות שעולות - הבלוג של בחור נחמד עם לב - תפוז בלוגים: 8 מאי 2010 ... צריך לעמוד בניסיון של שמירת השבת וגם אם קשה לי כ''כ זה הניסיון שלי עלי לעמוד בו ' ומאידך ,כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ' שלא ישתגע משיעמום, ... ( cache)
 • היקף פעולותיו של הרבי מלובביץ' | משיח כבר כאן: ... כאשר יהודים מכמה מדינות מתקבצים מקצווי-תבל אל ארץ הקודש * מעורר על הצדקה באופן של "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו " וכן על אחדות ואהבת ישראל. ... ( cache)
 • מחדש את יישובי חבל עזה" "למען ביטחון ישראל - לבנות: לכולכם פרנסה בהרחבה ונחת מהילדים, וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ". התקשרו עכשיו לטלפון 24 08-8584353 שעות ביממה. הפקדה לחשבון בנק הדאר 2108333 בנק לאומי סניף 985 ... ( cache)
 • אלמוג בֶּהַר - איוב, ז'אן אמרי ויוסל רקובר: 5 מאי 2008 ... ומיטיב להבין את הנפש האנושית, בניגוד לאלוהים המתפעל מעיוורון נתיניו תחת כובד הסבל: "עור בעד-עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו "[15]. ... ( cache)
 • ברכת פורים שמח, ומגאולת פורים לגאולת פסח, לכל ידידי הישיבה, שלום ...: נאמר "כל אשר לאיש יתן בעד נפשו "? רק כאשר העבודה היא חיצונית. אז יש לתת הכל. ויותר מכך, כדי למחות ולכפר על הכל. אך במטבע של אש ממשיכים ישראל כחות משורש ... ( cache)
 • במדרש ויקרא רבה מופיע הפתגם דלהלן:: ושמא סוגנן הפתגם בהשראת דבר החכמה שבאיוב ב, ד: "עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ".[180] אף נוסח "אלהא" במקום "זוס" מעיד על עריכת סגנון בגירסה הסורית. ... ( cache)

תגובות