ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית יג

1 ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל-אשר-לו ולוט עמו הנגבה. 2 ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב. 3 וילך למסעיו מנגב ועד-בית-אל עד-המקום אשר-היה שם אהלה בתחלה בין בית-אל ובין העי. 4 אל-מקום המזבח אשר-עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה. 5 וגם-ללוט ההלך את-אברם היה צאן-ובקר ואהלים. 6 ולא-נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי-היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו. 7 ויהי-ריב בין רעי מקנה-אברם ובין רעי מקנה-לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ. 8 ויאמר אברם אל-לוט אל-נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי-אנשים אחים אנחנו. 9 הלא כל-הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם-השמאל ואימנה ואם-הימין ואשמאילה. 10 וישא-לוט את-עיניו וירא את-כל-ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את-סדם ואת-עמרה כגן-יהוה כארץ מצרים באכה צער. 11 ויבחר-לו לוט את כל-ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו. 12 אברם ישב בארץ-כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד-סדם. 13 ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד. 14 ויהוה אמר אל-אברם אחרי הפרד-לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן-המקום אשר-אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה. 15 כי את-כל-הארץ אשר-אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד-עולם. 16 ושמתי את-זרעך כעפר הארץ אשר אם-יוכל איש למנות את-עפר הארץ גם-זרעך ימנה. 17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה. 18 ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן-שם מזבח ליהוה.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות