ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית כב

1 ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את-אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני. 2 ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק ולך-לך אל-ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך. 3 וישכם אברהם בבקר ויחבש את-חמרו ויקח את-שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים. 4 ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את-המקום מרחק. 5 ויאמר אברהם אל-נעריו שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה ונשתחוה ונשובה אליכם. 6 ויקח אברהם את-עצי העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש ואת-המאכלת וילכו שניהם יחדו. 7 ויאמר יצחק אל-אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה. 8 ויאמר אברהם אלהים יראה-לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו. 9 ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים ויבן שם אברהם את-המזבח ויערך את-העצים ויעקד את-יצחק בנו וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים. 10 וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו. 11 ויקרא אליו מלאך יהוה מן-השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. 12 ויאמר אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי-ירא אלהים אתה ולא חשכת את-בנך את-יחידך ממני. 13 וישא אברהם את-עיניו וירא והנה-איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את-האיל ויעלהו לעלה תחת בנו. 14 ויקרא אברהם שם-המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה. 15 ויקרא מלאך יהוה אל-אברהם שנית מן-השמים. 16 ויאמר בי נשבעתי נאם-יהוה כי יען אשר עשית את-הדבר הזה ולא חשכת את-בנך את-יחידך. 17 כי-ברך אברכך והרבה ארבה את-זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על-שפת הים וירש זרעך את שער איביו. 18 והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי. 19 וישב אברהם אל-נעריו ויקמו וילכו יחדו אל-באר שבע וישב אברהם בבאר שבע.

20 ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם-הוא בנים לנחור אחיך. 21 את-עוץ בכרו ואת-בוז אחיו ואת-קמואל אבי ארם. 22 ואת-כשד ואת-חזו ואת-פלדש ואת-ידלף ואת בתואל. 23 ובתואל ילד את-רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם. 24 ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם-הוא את-טבח ואת-גחם ואת-תחש ואת-מעכה.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות