ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות לא

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 ראה קראתי בשם בצלאל בן-אורי בן-חור למטה יהודה. 3 ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל-מלאכה. 4 לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת. 5 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל-מלאכה. 6 ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן-אחיסמך למטה-דן ובלב כל-חכם-לב נתתי חכמה ועשו את כל-אשר צויתך. 7 את אהל מועד ואת-הארן לעדת ואת-הכפרת אשר עליו ואת כל-כלי האהל. 8 ואת-השלחן ואת-כליו ואת-המנרה הטהרה ואת-כל-כליה ואת מזבח הקטרת. 9 ואת-מזבח העלה ואת-כל-כליו ואת-הכיור ואת-כנו. 10 ואת בגדי השרד ואת-בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת-בגדי בניו לכהן. 11 ואת שמן המשחה ואת-קטרת הסמים לקדש ככל אשר-צויתך יעשו.

12 ויאמר יהוה אל-משה לאמר. 13 ואתה דבר אל-בני ישראל לאמר אך את-שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם. 14 ושמרתם את-השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל-העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה. 15 ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל-העשה מלאכה ביום השבת מות יומת. 16 ושמרו בני-ישראל את-השבת לעשות את-השבת לדרתם ברית עולם. 17 ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי-ששת ימים עשה יהוה את-השמים ואת-הארץ וביום השביעי שבת וינפש.

18 ויתן אל-משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות