ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא ו

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 צו את-אהרן ואת-בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על-המזבח כל-הלילה עד-הבקר ואש המזבח תוקד בו. 3 ולבש הכהן מדו בד ומכנסי-בד ילבש על-בשרו והרים את-הדשן אשר תאכל האש את-העלה על-המזבח ושמו אצל המזבח. 4 ופשט את-בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את-הדשן אל-מחוץ למחנה אל-מקום טהור. 5 והאש על-המזבח תוקד-בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים. 6 אש תמיד תוקד על-המזבח לא תכבה.

7 וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני-אהרן לפני יהוה אל-פני המזבח. 8 והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל-הלבנה אשר על-המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה. 9 והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל-מועד יאכלוה. 10 לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם. 11 כל-זכר בבני אהרן יאכלנה חק-עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר-יגע בהם יקדש.

12 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 13 זה קרבן אהרן ובניו אשר-יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב. 14 על-מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח-ניחח ליהוה. 15 והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק-עולם ליהוה כליל תקטר. 16 וכל-מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל.

17 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 18 דבר אל-אהרן ואל-בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא. 19 הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד. 20 כל אשר-יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על-הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש. 21 וכלי-חרש אשר תבשל-בו ישבר ואם-בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים. 22 כל-זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא. 23 וכל-חטאת אשר יובא מדמה אל-אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות