ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא כ

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 ואל-בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן-הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן. 3 ואני אתן את-פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את-מקדשי ולחלל את-שם קדשי. 4 ואם העלם יעלימו עם הארץ את-עיניהם מן-האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו. 5 ושמתי אני את-פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל-הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם. 6 והנפש אשר תפנה אל-האבת ואל-הידענים לזנת אחריהם ונתתי את-פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו. 7 והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם. 8 ושמרתם את-חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם. 9 כי-איש איש אשר יקלל את-אביו ואת-אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו. 10 ואיש אשר ינאף את-אשת איש אשר ינאף את-אשת רעהו מות-יומת הנאף והנאפת. 11 ואיש אשר ישכב את-אשת אביו ערות אביו גלה מות-יומתו שניהם דמיהם בם. 12 ואיש אשר ישכב את-כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם. 13 ואיש אשר ישכב את-זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם. 14 ואיש אשר יקח את-אשה ואת-אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא-תהיה זמה בתוככם. 15 ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת-הבהמה תהרגו. 16 ואשה אשר תקרב אל-כל-בהמה לרבעה אתה והרגת את-האשה ואת-הבהמה מות יומתו דמיהם בם. 17 ואיש אשר-יקח את-אחתו בת-אביו או בת-אמו וראה את-ערותה והיא-תראה את-ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא. 18 ואיש אשר-ישכב את-אשה דוה וגלה את-ערותה את-מקרה הערה והוא גלתה את-מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם. 19 וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את-שארו הערה עונם ישאו. 20 ואיש אשר ישכב את-דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו. 21 ואיש אשר יקח את-אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו. 22 ושמרתם את-כל-חקתי ואת-כל-משפטי ועשיתם אתם ולא-תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. 23 ולא תלכו בחקת הגוי אשר-אני משלח מפניכם כי את-כל-אלה עשו ואקץ בם. 24 ואמר לכם אתם תירשו את-אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר-הבדלתי אתכם מן-העמים. 25 והבדלתם בין-הבהמה הטהרה לטמאה ובין-העוף הטמא לטהר ולא-תשקצו את-נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר-הבדלתי לכם לטמא. 26 והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן-העמים להיות לי. 27 ואיש או-אשה כי-יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות