ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא כב

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-אהרן ואל-בניו וינזרו מקדשי בני-ישראל ולא יחללו את-שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה. 3 אמר אלהם לדרתיכם כל-איש אשר-יקרב מכל-זרעכם אל-הקדשים אשר יקדישו בני-ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה. 4 איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל-טמא-נפש או איש אשר-תצא ממנו שכבת-זרע. 5 או-איש אשר יגע בכל-שרץ אשר יטמא-לו או באדם אשר יטמא-לו לכל טמאתו. 6 נפש אשר תגע-בו וטמאה עד-הערב ולא יאכל מן-הקדשים כי אם-רחץ בשרו במים. 7 ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן-הקדשים כי לחמו הוא. 8 נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה-בה אני יהוה. 9 ושמרו את-משמרתי ולא-ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם. 10 וכל-זר לא-יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא-יאכל קדש. 11 וכהן כי-יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו. 12 ובת-כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל. 13 ובת-כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל-בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל-זר לא-יאכל בו. 14 ואיש כי-יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את-הקדש. 15 ולא יחללו את-קדשי בני ישראל את אשר-ירימו ליהוה. 16 והשיאו אותם עון אשמה באכלם את-קדשיהם כי אני יהוה מקדשם.

17 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 18 דבר אל-אהרן ואל-בניו ואל כל-בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן-הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל-נדריהם ולכל-נדבותם אשר-יקריבו ליהוה לעלה. 19 לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים. 20 כל אשר-בו מום לא תקריבו כי-לא לרצון יהיה לכם. 21 ואיש כי-יקריב זבח-שלמים ליהוה לפלא-נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל-מום לא יהיה-בו. 22 עורת או שבור או-חרוץ או-יבלת או גרב או ילפת לא-תקריבו אלה ליהוה ואשה לא-תתנו מהם על-המזבח ליהוה. 23 ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה. 24 ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו. 25 ומיד בן-נכר לא תקריבו את-לחם אלהיכם מכל-אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם.

26 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 27 שור או-כשב או-עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה. 28 ושור או-שה אתו ואת-בנו לא תשחטו ביום אחד. 29 וכי-תזבחו זבח-תודה ליהוה לרצנכם תזבחו. 30 ביום ההוא יאכל לא-תותירו ממנו עד-בקר אני יהוה. 31 ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה. 32 ולא תחללו את-שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם. 33 המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות