ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים ל

1 והיה כי-יבאו עליך כל-הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל-לבבך בכל-הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה. 2 ושבת עד-יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר-אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל-לבבך ובכל-נפשך. 3 ושב יהוה אלהיך את-שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל-העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה. 4 אם-יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך. 5 והביאך יהוה אלהיך אל-הארץ אשר-ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך. 6 ומל יהוה אלהיך את-לבבך ואת-לבב זרעך לאהבה את-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך למען חייך. 7 ונתן יהוה אלהיך את כל-האלות האלה על-איביך ועל-שנאיך אשר רדפוך. 8 ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את-כל-מצותיו אשר אנכי מצוך היום. 9 והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר-שש על-אבתיך. 10 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל-יהוה אלהיך בכל-לבבך ובכל-נפשך.

11 כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא-נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא. 12 לא בשמים הוא לאמר מי יעלה-לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. 13 ולא-מעבר לים הוא לאמר מי יעבר-לנו אל-עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. 14 כי-קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו.

15 ראה נתתי לפניך היום את-החיים ואת-הטוב ואת-המות ואת-הרע. 16 אשר אנכי מצוך היום לאהבה את-יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר-אתה בא-שמה לרשתה. 17 ואם-יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם. 18 הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא-תאריכן ימים על-האדמה אשר אתה עבר את-הירדן לבוא שמה לרשתה. 19 העדתי בכם היום את-השמים ואת-הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. 20 לאהבה את-יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה-בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על-האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות