ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים לא

1 וילך משה וידבר את-הדברים האלה אל-כל-ישראל. 2 ויאמר אלהם בן-מאה ועשרים שנה אנכי היום לא-אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את-הירדן הזה. 3 יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא-ישמיד את-הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה. 4 ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם. 5 ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל-המצוה אשר צויתי אתכם. 6 חזקו ואמצו אל-תיראו ואל-תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך.

7 ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל-ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את-העם הזה אל-הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם. 8 ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת. 9 ויכתב משה את-התורה הזאת ויתנה אל-הכהנים בני לוי הנשאים את-ארון ברית יהוה ואל-כל-זקני ישראל. 10 ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות. 11 בבוא כל-ישראל לראות את-פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את-התורה הזאת נגד כל-ישראל באזניהם. 12 הקהל את-העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את-יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את-כל-דברי התורה הזאת. 13 ובניהם אשר לא-ידעו ישמעו ולמדו ליראה את-יהוה אלהיכם כל-הימים אשר אתם חיים על-האדמה אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה.

14 ויאמר יהוה אל-משה הן קרבו ימיך למות קרא את-יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד. 15 וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על-פתח האהל. 16 ויאמר יהוה אל-משה הנך שכב עם-אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר-הארץ אשר הוא בא-שמה בקרבו ועזבני והפר את-בריתי אשר כרתי אתו. 17 וחרה אפי בו ביום-ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי-אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. 18 ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל-הרעה אשר עשה כי פנה אל-אלהים אחרים. 19 ועתה כתבו לכם את-השירה הזאת ולמדה את-בני-ישראל שימה בפיהם למען תהיה-לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. 20 כי-אביאנו אל-האדמה אשר-נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל-אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את-בריתי. 21 והיה כי-תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את-יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל-הארץ אשר נשבעתי. 22 ויכתב משה את-השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את-בני ישראל. 23 ויצו את-יהושע בן-נון ויאמר חזק ואמץ כי אתה תביא את-בני ישראל אל-הארץ אשר-נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך. 24 ויהי ככלות משה לכתב את-דברי התורה-הזאת על-ספר עד תמם. 25 ויצו משה את-הלוים נשאי ארון ברית-יהוה לאמר. 26 לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית-יהוה אלהיכם והיה-שם בך לעד. 27 כי אנכי ידעתי את-מריך ואת-ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם-יהוה ואף כי-אחרי מותי. 28 הקהילו אלי את-כל-זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את-השמים ואת-הארץ. 29 כי ידעתי אחרי מותי כי-השחת תשחתון וסרתם מן-הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי-תעשו את-הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם. 30 וידבר משה באזני כל-קהל ישראל את-דברי השירה הזאת עד תמם.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות