ראשי > תנ''ך > דברים >


דברים לד

1 ויעל משה מערבת מואב אל-הר נבו ראש הפסגה אשר על-פני ירחו ויראהו יהוה את-כל-הארץ את-הגלעד עד-דן. 2 ואת כל-נפתלי ואת-ארץ אפרים ומנשה ואת כל-ארץ יהודה עד הים האחרון. 3 ואת-הנגב ואת-הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד-צער. 4 ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר. 5 וימת שם משה עבד-יהוה בארץ מואב על-פי יהוה. 6 ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא-ידע איש את-קברתו עד היום הזה. 7 ומשה בן-מאה ועשרים שנה במתו לא-כהתה עינו ולא-נס לחה. 8 ויבכו בני ישראל את-משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה. 9 ויהושע בן-נון מלא רוח חכמה כי-סמך משה את-ידיו עליו וישמעו אליו בני-ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את-משה. 10 ולא-קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל-פנים. 11 לכל-האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל-עבדיו ולכל-ארצו. 12 ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל-ישראל.

ראשי > תנ''ך > דברים >


תוספות ותגובות