ראשי > תנ''ך > יהושע >


יהושע יח

1 ויקהלו כל-עדת בני-ישראל שלה וישכינו שם את-אהל מועד והארץ נכבשה לפניהם. 2 ויותרו בבני ישראל אשר לא-חלקו את-נחלתם שבעה שבטים. 3 ויאמר יהושע אל-בני ישראל עד-אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את-הארץ אשר נתן לכם יהוה אלהי אבותיכם. 4 הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי. 5 והתחלקו אתה לשבעה חלקים יהודה יעמד על-גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על-גבולם מצפון. 6 ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה ויריתי לכם גורל פה לפני יהוה אלהינו. 7 כי אין-חלק ללוים בקרבכם כי-כהנת יהוה נחלתו וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה אשר נתן להם משה עבד יהוה. 8 ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את-ההלכים לכתב את-הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה. 9 וילכו האנשים ויעברו בארץ ויכתבוה לערים לשבעה חלקים על-ספר ויבאו אל-יהושע אל-המחנה שלה. 10 וישלך להם יהושע גורל בשלה לפני יהוה ויחלק-שם יהושע את-הארץ לבני ישראל כמחלקתם.

11 ויעל גורל מטה בני-בנימן למשפחתם ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. 12 ויהי להם הגבול לפאת צפונה מן-הירדן ועלה הגבול אל-כתף יריחו מצפון ועלה בהר ימה והיה תצאתיו מדברה בית און. 13 ועבר משם הגבול לוזה אל-כתף לוזה נגבה היא בית-אל וירד הגבול עטרות אדר על-ההר אשר מנגב לבית-חרון תחתון. 14 ותאר הגבול ונסב לפאת-ים נגבה מן-ההר אשר על-פני בית-חרון נגבה והיה תצאתיו אל-קרית-בעל היא קרית יערים עיר בני יהודה זאת פאת-ים. 15 ופאת-נגבה מקצה קרית יערים ויצא הגבול ימה ויצא אל-מעין מי נפתוח. 16 וירד הגבול אל-קצה ההר אשר על-פני גי בן-הנם אשר בעמק רפאים צפונה וירד גי הנם אל-כתף היבוסי נגבה וירד עין רגל. 17 ותאר מצפון ויצא עין שמש ויצא אל-גלילות אשר-נכח מעלה אדמים וירד אבן בהן בן-ראובן. 18 ועבר אל-כתף מול-הערבה צפונה וירד הערבתה. 19 ועבר הגבול אל-כתף בית-חגלה צפונה והיה תצאותיו הגבול אל-לשון ים-המלח צפונה אל-קצה הירדן נגבה זה גבול נגב. 20 והירדן יגבל-אתו לפאת-קדמה זאת נחלת בני בנימן לגבולתיה סביב למשפחתם.

21 והיו הערים למטה בני בנימן למשפחותיהם יריחו ובית-חגלה ועמק קציץ. 22 ובית הערבה וצמרים ובית-אל. 23 והעוים והפרה ועפרה. 24 וכפר העמני והעפני וגבע ערים שתים-עשרה וחצריהן. 25 גבעון והרמה ובארות. 26 והמצפה והכפירה והמצה. 27 ורקם וירפאל ותראלה. 28 וצלע האלף והיבוסי היא ירושלם גבעת קרית ערים ארבע-עשרה וחצריהן זאת נחלת בני-בנימן למשפחתם.

ראשי > תנ''ך > יהושע >


תוספות ותגובות