ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים ב

1 ויעל מלאך-יהוה מן-הגלגל אל-הבכים ויאמר אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל-הארץ אשר נשבעתי לאבתיכם ואמר לא-אפר בריתי אתכם לעולם. 2 ואתם לא-תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון ולא-שמעתם בקלי מה-זאת עשיתם. 3 וגם אמרתי לא-אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש. 4 ויהי כדבר מלאך יהוה את-הדברים האלה אל-כל-בני ישראל וישאו העם את-קולם ויבכו. 5 ויקראו שם-המקום ההוא בכים ויזבחו-שם ליהוה.

6 וישלח יהושע את-העם וילכו בני-ישראל איש לנחלתו לרשת את-הארץ. 7 ויעבדו העם את-יהוה כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושוע אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול אשר עשה לישראל. 8 וימת יהושע בן-נון עבד יהוה בן-מאה ועשר שנים. 9 ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת-חרס בהר אפרים מצפון להר-געש. 10 וגם כל-הדור ההוא נאספו אל-אבותיו ויקם דור אחר אחריהם אשר לא-ידעו את-יהוה וגם את-המעשה אשר עשה לישראל.

11 ויעשו בני-ישראל את-הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים. 12 ויעזבו את-יהוה אלהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים וילכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיהם וישתחוו להם ויכעסו את-יהוה. 13 ויעזבו את-יהוה ויעבדו לבעל ולעשתרות. 14 ויחר-אף יהוה בישראל ויתנם ביד-שסים וישסו אותם וימכרם ביד אויביהם מסביב ולא-יכלו עוד לעמד לפני אויביהם. 15 בכל אשר יצאו יד-יהוה היתה-בם לרעה כאשר דבר יהוה וכאשר נשבע יהוה להם ויצר להם מאד. 16 ויקם יהוה שפטים ויושיעום מיד שסיהם. 17 וגם אל-שפטיהם לא שמעו כי זנו אחרי אלהים אחרים וישתחוו להם סרו מהר מן-הדרך אשר הלכו אבותם לשמע מצות-יהוה לא-עשו כן. 18 וכי-הקים יהוה להם שפטים והיה יהוה עם-השפט והושיעם מיד איביהם כל ימי השופט כי-ינחם יהוה מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם. 19 והיה במות השופט ישבו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. 20 ויחר-אף יהוה בישראל ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את-בריתי אשר צויתי את-אבותם ולא שמעו לקולי. 21 גם-אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן-הגוים אשר-עזב יהושע וימת. 22 למען נסות בם את-ישראל השמרים הם את-דרך יהוה ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם-לא. 23 וינח יהוה את-הגוים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם ביד-יהושע.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות