ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים ט

1 וילך אבימלך בן-ירבעל שכמה אל-אחי אמו וידבר אליהם ואל-כל-משפחת בית-אבי אמו לאמר. 2 דברו-נא באזני כל-בעלי שכם מה-טוב לכם המשל בכם שבעים איש כל בני ירבעל אם-משל בכם איש אחד וזכרתם כי-עצמכם ובשרכם אני. 3 וידברו אחי-אמו עליו באזני כל-בעלי שכם את כל-הדברים האלה ויט לבם אחרי אבימלך כי אמרו אחינו הוא. 4 ויתנו-לו שבעים כסף מבית בעל ברית וישכר בהם אבימלך אנשים ריקים ופחזים וילכו אחריו. 5 ויבא בית-אביו עפרתה ויהרג את-אחיו בני-ירבעל שבעים איש על-אבן אחת ויותר יותם בן-ירבעל הקטן כי נחבא.

6 ויאספו כל-בעלי שכם וכל-בית מלוא וילכו וימליכו את-אבימלך למלך עם-אלון מצב אשר בשכם. 7 ויגדו ליותם וילך ויעמד בראש הר-גרזים וישא קולו ויקרא ויאמר להם שמעו אלי בעלי שכם וישמע אליכם אלהים. 8 הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלוכה עלינו. 9 ויאמר להם הזית החדלתי את-דשני אשר-בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים. 10 ויאמרו העצים לתאנה לכי-את מלכי עלינו. 11 ותאמר להם התאנה החדלתי את-מתקי ואת-תנובתי הטובה והלכתי לנוע על-העצים. 12 ויאמרו העצים לגפן לכי-את מלוכי עלינו. 13 ותאמר להם הגפן החדלתי את-תירושי המשמח אלהים ואנשים והלכתי לנוע על-העצים. 14 ויאמרו כל-העצים אל-האטד לך אתה מלך-עלינו. 15 ויאמר האטד אל-העצים אם באמת אתם משחים אתי למלך עליכם באו חסו בצלי ואם-אין תצא אש מן-האטד ותאכל את-ארזי הלבנון. 16 ועתה אם-באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את-אבימלך ואם-טובה עשיתם עם-ירבעל ועם-ביתו ואם-כגמול ידיו עשיתם לו. 17 אשר-נלחם אבי עליכם וישלך את-נפשו מנגד ויצל אתכם מיד מדין. 18 ואתם קמתם על-בית אבי היום ותהרגו את-בניו שבעים איש על-אבן אחת ותמליכו את-אבימלך בן-אמתו על-בעלי שכם כי אחיכם הוא. 19 ואם-באמת ובתמים עשיתם עם-ירבעל ועם-ביתו היום הזה שמחו באבימלך וישמח גם-הוא בכם. 20 ואם-אין תצא אש מאבימלך ותאכל את-בעלי שכם ואת-בית מלוא ותצא אש מבעלי שכם ומבית מלוא ותאכל את-אבימלך. 21 וינס יותם ויברח וילך בארה וישב שם מפני אבימלך אחיו.

22 וישר אבימלך על-ישראל שלש שנים. 23 וישלח אלהים רוח רעה בין אבימלך ובין בעלי שכם ויבגדו בעלי-שכם באבימלך. 24 לבוא חמס שבעים בני-ירבעל ודמם לשום על-אבימלך אחיהם אשר הרג אותם ועל בעלי שכם אשר-חזקו את-ידיו להרג את-אחיו. 25 וישימו לו בעלי שכם מארבים על ראשי ההרים ויגזלו את כל-אשר-יעבר עליהם בדרך ויגד לאבימלך.

26 ויבא געל בן-עבד ואחיו ויעברו בשכם ויבטחו-בו בעלי שכם. 27 ויצאו השדה ויבצרו את-כרמיהם וידרכו ויעשו הלולים ויבאו בית אלהיהם ויאכלו וישתו ויקללו את-אבימלך. 28 ויאמר געל בן-עבד מי-אבימלך ומי-שכם כי נעבדנו הלא בן-ירבעל וזבל פקידו עבדו את-אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו. 29 ומי יתן את-העם הזה בידי ואסירה את-אבימלך ויאמר לאבימלך רבה צבאך וצאה. 30 וישמע זבל שר-העיר את-דברי געל בן-עבד ויחר אפו. 31 וישלח מלאכים אל-אבימלך בתרמה לאמר הנה געל בן-עבד ואחיו באים שכמה והנם צרים את-העיר עליך. 32 ועתה קום לילה אתה והעם אשר-אתך וארב בשדה. 33 והיה בבקר כזרח השמש תשכים ופשטת על-העיר והנה-הוא והעם אשר-אתו יצאים אליך ועשית לו כאשר תמצא ידך. 34 ויקם אבימלך וכל-העם אשר-עמו לילה ויארבו על-שכם ארבעה ראשים. 35 ויצא געל בן-עבד ויעמד פתח שער העיר ויקם אבימלך והעם אשר-אתו מן-המארב. 36 וירא-געל את-העם ויאמר אל-זבל הנה-עם יורד מראשי ההרים ויאמר אליו זבל את צל ההרים אתה ראה כאנשים. 37 ויסף עוד געל לדבר ויאמר הנה-עם יורדים מעם טבור הארץ וראש-אחד בא מדרך אלון מעוננים. 38 ויאמר אליו זבל איה אפוא פיך אשר תאמר מי אבימלך כי נעבדנו הלא זה העם אשר מאסתה בו צא-נא עתה והלחם בו. 39 ויצא געל לפני בעלי שכם וילחם באבימלך. 40 וירדפהו אבימלך וינס מפניו ויפלו חללים רבים עד-פתח השער. 41 וישב אבימלך בארומה ויגרש זבל את-געל ואת-אחיו משבת בשכם.

42 ויהי ממחרת ויצא העם השדה ויגדו לאבימלך. 43 ויקח את-העם ויחצם לשלשה ראשים ויארב בשדה וירא והנה העם יצא מן-העיר ויקם עליהם ויכם. 44 ואבימלך והראשים אשר עמו פשטו ויעמדו פתח שער העיר ושני הראשים פשטו על-כל-אשר בשדה ויכום. 45 ואבימלך נלחם בעיר כל היום ההוא וילכד את-העיר ואת-העם אשר-בה הרג ויתץ את-העיר ויזרעה מלח.

46 וישמעו כל-בעלי מגדל-שכם ויבאו אל-צריח בית אל ברית. 47 ויגד לאבימלך כי התקבצו כל-בעלי מגדל-שכם. 48 ויעל אבימלך הר-צלמון הוא וכל-העם אשר-אתו ויקח אבימלך את-הקרדמות בידו ויכרת שוכת עצים וישאה וישם על-שכמו ויאמר אל-העם אשר-עמו מה ראיתם עשיתי מהרו עשו כמוני. 49 ויכרתו גם-כל-העם איש שוכה וילכו אחרי אבימלך וישימו על-הצריח ויציתו עליהם את-הצריח באש וימתו גם כל-אנשי מגדל-שכם כאלף איש ואשה.

50 וילך אבימלך אל-תבץ ויחן בתבץ וילכדה. 51 ומגדל-עז היה בתוך-העיר וינסו שמה כל-האנשים והנשים וכל בעלי העיר ויסגרו בעדם ויעלו על-גג המגדל. 52 ויבא אבימלך עד-המגדל וילחם בו ויגש עד-פתח המגדל לשרפו באש. 53 ותשלך אשה אחת פלח רכב על-ראש אבימלך ותרץ את-גלגלתו. 54 ויקרא מהרה אל-הנער נשא כליו ויאמר לו שלף חרבך ומותתני פן-יאמרו לי אשה הרגתהו וידקרהו נערו וימת. 55 ויראו איש-ישראל כי מת אבימלך וילכו איש למקמו. 56 וישב אלהים את רעת אבימלך אשר עשה לאביו להרג את-שבעים אחיו. 57 ואת כל-רעת אנשי שכם השיב אלהים בראשם ותבא אליהם קללת יותם בן-ירבעל.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות