ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים כא

1 ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא-יתן בתו לבנימן לאשה. 2 ויבא העם בית-אל וישבו שם עד-הערב לפני האלהים וישאו קולם ויבכו בכי גדול. 3 ויאמרו למה יהוה אלהי ישראל היתה זאת בישראל להפקד היום מישראל שבט אחד. 4 ויהי ממחרת וישכימו העם ויבנו-שם מזבח ויעלו עלות ושלמים.

5 ויאמרו בני ישראל מי אשר לא-עלה בקהל מכל-שבטי ישראל אל-יהוה כי השבועה הגדולה היתה לאשר לא-עלה אל-יהוה המצפה לאמר מות יומת. 6 וינחמו בני ישראל אל-בנימן אחיו ויאמרו נגדע היום שבט אחד מישראל. 7 מה-נעשה להם לנותרים לנשים ואנחנו נשבענו ביהוה לבלתי תת-להם מבנותינו לנשים. 8 ויאמרו מי אחד משבטי ישראל אשר לא-עלה אל-יהוה המצפה והנה לא בא-איש אל-המחנה מיביש גלעד אל-הקהל. 9 ויתפקד העם והנה אין-שם איש מיושבי יבש גלעד. 10 וישלחו-שם העדה שנים-עשר אלף איש מבני החיל ויצוו אותם לאמר לכו והכיתם את-יושבי יבש גלעד לפי-חרב והנשים והטף. 11 וזה הדבר אשר תעשו כל-זכר וכל-אשה ידעת משכב-זכר תחרימו. 12 וימצאו מיושבי יביש גלעד ארבע מאות נערה בתולה אשר לא-ידעה איש למשכב זכר ויביאו אותם אל-המחנה שלה אשר בארץ כנען.

13 וישלחו כל-העדה וידברו אל-בני בנימן אשר בסלע רמון ויקראו להם שלום. 14 וישב בנימן בעת ההיא ויתנו להם הנשים אשר חיו מנשי יבש גלעד ולא-מצאו להם כן. 15 והעם נחם לבנימן כי-עשה יהוה פרץ בשבטי ישראל. 16 ויאמרו זקני העדה מה-נעשה לנותרים לנשים כי-נשמדה מבנימן אשה. 17 ויאמרו ירשת פליטה לבנימן ולא-ימחה שבט מישראל. 18 ואנחנו לא נוכל לתת-להם נשים מבנותינו כי-נשבעו בני-ישראל לאמר ארור נתן אשה לבנימן.

19 ויאמרו הנה חג-יהוה בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית-אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית-אל שכמה ומנגב ללבונה. 20 ויצו את-בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים. 21 וראיתם והנה אם-יצאו בנות-שילו לחול במחלות ויצאתם מן-הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם ארץ בנימן. 22 והיה כי-יבאו אבותם או אחיהם לרוב אלינו ואמרנו אליהם חנונו אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו.

23 ויעשו-כן בני בנימן וישאו נשים למספרם מן-המחללות אשר גזלו וילכו וישובו אל-נחלתם ויבנו את-הערים וישבו בהם. 24 ויתהלכו משם בני-ישראל בעת ההיא איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו.

25 בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות