ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א ו

1 ויהי ארון-יהוה בשדה פלשתים שבעה חדשים. 2 ויקראו פלשתים לכהנים ולקסמים לאמר מה-נעשה לארון יהוה הודענו במה נשלחנו למקומו.

3 ויאמרו אם-משלחים את-ארון אלהי ישראל אל-תשלחו אתו ריקם כי-השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם למה לא-תסור ידו מכם. 4 ויאמרו מה האשם אשר נשיב לו ויאמרו מספר סרני פלשתים חמשה עפלי זהב וחמשה עכברי זהב כי-מגפה אחת לכלם ולסרניכם. 5 ועשיתם צלמי עפליכם וצלמי עכבריכם המשחיתם את-הארץ ונתתם לאלהי ישראל כבוד אולי יקל את-ידו מעליכם ומעל אלהיכם ומעל ארצכם. 6 ולמה תכבדו את-לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה את-לבם הלוא כאשר התעלל בהם וישלחום וילכו. 7 ועתה קחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות אשר לא-עלה עליהם על ואסרתם את-הפרות בעגלה והשיבתם בניהם מאחריהם הביתה. 8 ולקחתם את-ארון יהוה ונתתם אתו אל-העגלה ואת כלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך. 9 וראיתם אם-דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את-הרעה הגדולה הזאת ואם-לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו. 10 ויעשו האנשים כן ויקחו שתי פרות עלות ויאסרום בעגלה ואת-בניהם כלו בבית. 11 וישמו את-ארון יהוה אל-העגלה ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי טחריהם. 12 וישרנה הפרות בדרך על-דרך בית שמש במסלה אחת הלכו הלך וגעו ולא-סרו ימין ושמאול וסרני פלשתים הלכים אחריהם עד-גבול בית שמש. 13 ובית שמש קצרים קציר-חטים בעמק וישאו את-עיניהם ויראו את-הארון וישמחו לראות. 14 והעגלה באה אל-שדה יהושע בית-השמשי ותעמד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את-עצי העגלה ואת-הפרות העלו עלה ליהוה.

15 והלוים הורידו את-ארון יהוה ואת-הארגז אשר-אתו אשר-בו כלי-זהב וישמו אל-האבן הגדולה ואנשי בית-שמש העלו עלות ויזבחו זבחים ביום ההוא ליהוה. 16 וחמשה סרני-פלשתים ראו וישבו עקרון ביום ההוא. 17 ואלה טחרי הזהב אשר השיבו פלשתים אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אחד לגת אחד לעקרון אחד. 18 ועכברי הזהב מספר כל-ערי פלשתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון יהוה עד היום הזה בשדה יהושע בית-השמשי. 19 ויך באנשי בית-שמש כי ראו בארון יהוה ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש ויתאבלו העם כי-הכה יהוה בעם מכה גדולה. 20 ויאמרו אנשי בית-שמש מי יוכל לעמד לפני יהוה האלהים הקדוש הזה ואל-מי יעלה מעלינו. 21 וישלחו מלאכים אל-יושבי קרית-יערים לאמר השבו פלשתים את-ארון יהוה רדו העלו אתו אליכם.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות