ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א י

1 ויקח שמואל את-פך השמן ויצק על-ראשו וישקהו ויאמר הלוא כי-משחך יהוה על-נחלתו לנגיד. 2 בלכתך היום מעמדי ומצאת שני אנשים עם-קברת רחל בגבול בנימן בצלצח ואמרו אליך נמצאו האתנות אשר הלכת לבקש והנה נטש אביך את-דברי האתנות ודאג לכם לאמר מה אעשה לבני. 3 וחלפת משם והלאה ובאת עד-אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל-האלהים בית-אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל-יין. 4 ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי-לחם ולקחת מידם. 5 אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר-שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים. 6 וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. 7 והיה כי תבאינה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך. 8 וירדת לפני הגלגל והנה אנכי ירד אליך להעלות עלות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד-בואי אליך והודעתי לך את אשר תעשה. 9 והיה כהפנתו שכמו ללכת מעם שמואל ויהפך-לו אלהים לב אחר ויבאו כל-האתות האלה ביום ההוא.

10 ויבאו שם הגבעתה והנה חבל-נבאים לקראתו ותצלח עליו רוח אלהים ויתנבא בתוכם. 11 ויהי כל-יודעו מאתמול שלשום ויראו והנה עם-נבאים נבא ויאמר העם איש אל-רעהו מה-זה היה לבן-קיש הגם שאול בנביאים. 12 ויען איש משם ויאמר ומי אביהם על-כן היתה למשל הגם שאול בנבאים. 13 ויכל מהתנבות ויבא הבמה. 14 ויאמר דוד שאול אליו ואל-נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את-האתנות ונראה כי-אין ונבוא אל-שמואל. 15 ויאמר דוד שאול הגידה-נא לי מה-אמר לכם שמואל. 16 ויאמר שאול אל-דודו הגד הגיד לנו כי נמצאו האתנות ואת-דבר המלוכה לא-הגיד לו אשר אמר שמואל.

17 ויצעק שמואל את-העם אל-יהוה המצפה. 18 ויאמר אל-בני ישראל כה-אמר יהוה אלהי ישראל אנכי העליתי את-ישראל ממצרים ואציל אתכם מיד מצרים ומיד כל-הממלכות הלחצים אתכם. 19 ואתם היום מאסתם את-אלהיכם אשר-הוא מושיע לכם מכל-רעותיכם וצרתיכם ותאמרו לו כי-מלך תשים עלינו ועתה התיצבו לפני יהוה לשבטיכם ולאלפיכם. 20 ויקרב שמואל את כל-שבטי ישראל וילכד שבט בנימן. 21 ויקרב את-שבט בנימן למשפחתו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן-קיש ויבקשהו ולא נמצא. 22 וישאלו-עוד ביהוה הבא עוד הלם איש ויאמר יהוה הנה-הוא נחבא אל-הכלים. 23 וירצו ויקחהו משם ויתיצב בתוך העם ויגבה מכל-העם משכמו ומעלה. 24 ויאמר שמואל אל-כל-העם הראיתם אשר בחר-בו יהוה כי אין כמהו בכל-העם וירעו כל-העם ויאמרו יחי המלך.

25 וידבר שמואל אל-העם את משפט המלכה ויכתב בספר וינח לפני יהוה וישלח שמואל את-כל-העם איש לביתו. 26 וגם-שאול הלך לביתו גבעתה וילכו עמו החיל אשר-נגע אלהים בלבם. 27 ובני בליעל אמרו מה-ישענו זה ויבזהו ולא-הביאו לו מנחה ויהי כמחריש.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות