ראשי > תנ''ך > שמואל א >


שמואל א כ

1 ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה-עוני ומה-חטאתי לפני אביך כי מבקש את-נפשי. 2 ויאמר לו חלילה לא תמות הנה לו עשה אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את-אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את-הדבר הזה אין זאת. 3 וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי-מצאתי חן בעיניך ויאמר אל-ידע-זאת יהונתן פן-יעצב ואולם חי-יהוה וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות. 4 ויאמר יהונתן אל-דוד מה-תאמר נפשך ואעשה-לך.

5 ויאמר דוד אל-יהונתן הנה-חדש מחר ואנכי ישב-אשב עם-המלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלשית. 6 אם-פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית-לחם עירו כי זבח הימים שם לכל-המשפחה. 7 אם-כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם-חרה יחרה לו דע כי-כלתה הרעה מעמו. 8 ועשית חסד על-עבדך כי בברית יהוה הבאת את-עבדך עמך ואם-יש-בי עון המיתני אתה ועד-אביך למה-זה תביאני.

9 ויאמר יהונתן חלילה לך כי אם-ידע אדע כי-כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך.

10 ויאמר דוד אל-יהונתן מי יגיד לי או מה-יענך אביך קשה.

11 ויאמר יהונתן אל-דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה.

12 ויאמר יהונתן אל-דוד יהוה אלהי ישראל כי-אחקר את-אבי כעת מחר השלשית והנה-טוב אל-דוד ולא-אז אשלח אליך וגליתי את-אזנך. 13 כה-יעשה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי-ייטב אל-אבי את-הרעה עליך וגליתי את-אזנך ושלחתיך והלכת לשלום ויהי יהוה עמך כאשר היה עם-אבי. 14 ולא אם-עודני חי ולא-תעשה עמדי חסד יהוה ולא אמות. 15 ולא-תכרת את-חסדך מעם ביתי עד-עולם ולא בהכרת יהוה את-איבי דוד איש מעל פני האדמה. 16 ויכרת יהונתן עם-בית דוד ובקש יהוה מיד איבי דוד. 17 ויוסף יהונתן להשביע את-דוד באהבתו אתו כי-אהבת נפשו אהבו.

18 ויאמר-לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך. 19 ושלשת תרד מאד ובאת אל-המקום אשר-נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל. 20 ואני שלשת החצים צדה אורה לשלח-לי למטרה. 21 והנה אשלח את-הנער לך מצא את-החצים אם-אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי-שלום לך ואין דבר חי-יהוה. 22 ואם-כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שלחך יהוה. 23 והדבר אשר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד-עולם.

24 ויסתר דוד בשדה ויהי החדש וישב המלך על-הלחם לאכול. 25 וישב המלך על-מושבו כפעם בפעם אל-מושב הקיר ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד. 26 ולא-דבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי-לא טהור.

27 ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל-יהונתן בנו מדוע לא-בא בן-ישי גם-תמול גם-היום אל-הלחם. 28 ויען יהונתן את-שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד-בית לחם. 29 ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה-לי אחי ועתה אם-מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את-אחי על-כן לא-בא אל-שלחן המלך.

30 ויחר-אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן-נעות המרדות הלוא ידעתי כי-בחר אתה לבן-ישי לבשתך ולבשת ערות אמך. 31 כי כל-הימים אשר בן-ישי חי על-האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן-מות הוא.

32 ויען יהונתן את-שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשה. 33 ויטל שאול את-החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי-כלה היא מעם אביו להמית את-דוד.

34 ויקם יהונתן מעם השלחן בחרי-אף ולא-אכל ביום-החדש השני לחם כי נעצב אל-דוד כי הכלמו אביו.

35 ויהי בבקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטן עמו. 36 ויאמר לנערו רץ מצא נא את-החצים אשר אנכי מורה הנער רץ והוא-ירה החצי להעברו. 37 ויבא הנער עד-מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה. 38 ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל-תעמד וילקט נער יהונתן את-החצי ויבא אל-אדניו. 39 והנער לא-ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את-הדבר.

40 ויתן יהונתן את-כליו אל-הנער אשר-לו ויאמר לו לך הביא העיר. 41 הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את-רעהו ויבכו איש את-רעהו עד-דוד הגדיל. 42 ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד-עולם.

ראשי > תנ''ך > שמואל א >


תוספות ותגובות