ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב ו

1 ויסף עוד דוד את-כל-בחור בישראל שלשים אלף. 2 ויקם וילך דוד וכל-העם אשר אתו מבעלי יהודה להעלות משם את ארון האלהים אשר-נקרא שם שם יהוה צבאות ישב הכרבים עליו. 3 וירכבו את-ארון האלהים אל-עגלה חדשה וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את-העגלה חדשה. 4 וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון. 5 ודוד וכל-בית ישראל משחקים לפני יהוה בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים. 6 ויבאו עד-גרן נכון וישלח עזא אל-ארון האלהים ויאחז בו כי שמטו הבקר. 7 ויחר-אף יהוה בעזה ויכהו שם האלהים על-השל וימת שם עם ארון האלהים. 8 ויחר לדוד על אשר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה. 9 וירא דוד את-יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה. 10 ולא-אבה דוד להסיר אליו את-ארון יהוה על-עיר דוד ויטהו דוד בית עבד-אדום הגתי. 11 וישב ארון יהוה בית עבד אדם הגתי שלשה חדשים ויברך יהוה את-עבד אדם ואת-כל-ביתו. 12 ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את-בית עבד אדם ואת-כל-אשר-לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את-ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה. 13 ויהי כי צעדו נשאי ארון-יהוה ששה צעדים ויזבח שור ומריא. 14 ודוד מכרכר בכל-עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד. 15 ודוד וכל-בית ישראל מעלים את-ארון יהוה בתרועה ובקול שופר. 16 והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת-שאול נשקפה בעד החלון ותרא את-המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה. 17 ויבאו את-ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה-לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים. 18 ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את-העם בשם יהוה צבאות. 19 ויחלק לכל-העם לכל-המון ישראל למאיש ועד-אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת וילך כל-העם איש לביתו. 20 וישב דוד לברך את-ביתו ותצא מיכל בת-שאול לקראת דוד ותאמר מה-נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים. 21 ויאמר דוד אל-מיכל לפני יהוה אשר בחר-בי מאביך ומכל-ביתו לצות אתי נגיד על-עם יהוה על-ישראל ושחקתי לפני יהוה. 22 ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם-האמהות אשר אמרת עמם אכבדה. 23 ולמיכל בת-שאול לא-היה לה ילד עד יום מותה.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות