ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


שמואל ב יא

1 ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את-יואב ואת-עבדיו עמו ואת-כל-ישראל וישחתו את-בני עמון ויצרו על-רבה ודוד יושב בירושלם.

2 ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על-גג בית-המלך וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד. 3 וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא-זאת בת-שבע בת-אליעם אשת אוריה החתי. 4 וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטמאתה ותשב אל-ביתה. 5 ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי. 6 וישלח דוד אל-יואב שלח אלי את-אוריה החתי וישלח יואב את-אוריה אל-דוד. 7 ויבא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה. 8 ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך. 9 וישכב אוריה פתח בית המלך את כל-עבדי אדניו ולא ירד אל-ביתו. 10 ויגדו לדוד לאמר לא-ירד אוריה אל-ביתו ויאמר דוד אל-אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא-ירדת אל-ביתך. 11 ויאמר אוריה אל-דוד הארון וישראל ויהודה ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על-פני השדה חנים ואני אבוא אל-ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם-אשתי חיך וחי נפשך אם-אעשה את-הדבר הזה. 12 ויאמר דוד אל-אוריה שב בזה גם-היום ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם ביום ההוא וממחרת. 13 ויקרא-לו דוד ויאכל לפניו וישת וישכרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם-עבדי אדניו ואל-ביתו לא ירד. 14 ויהי בבקר ויכתב דוד ספר אל-יואב וישלח ביד אוריה. 15 ויכתב בספר לאמר הבו את-אוריה אל-מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת.

16 ויהי בשמור יואב אל-העיר ויתן את-אוריה אל-המקום אשר ידע כי אנשי-חיל שם. 17 ויצאו אנשי העיר וילחמו את-יואב ויפל מן-העם מעבדי דוד וימת גם אוריה החתי. 18 וישלח יואב ויגד לדוד את-כל-דברי המלחמה. 19 ויצו את-המלאך לאמר ככלותך את כל-דברי המלחמה לדבר אל-המלך. 20 והיה אם-תעלה חמת המלך ואמר לך מדוע נגשתם אל-העיר להלחם הלוא ידעתם את אשר-ירו מעל החומה. 21 מי-הכה את-אבימלך בן-ירבשת הלוא-אשה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בתבץ למה נגשתם אל-החומה ואמרת גם עבדך אוריה החתי מת. 22 וילך המלאך ויבא ויגד לדוד את כל-אשר שלחו יואב. 23 ויאמר המלאך אל-דוד כי-גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה ונהיה עליהם עד-פתח השער. 24 ויראו המוראים אל-עבדך מעל החומה וימותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה החתי מת.

25 ויאמר דוד אל-המלאך כה-תאמר אל-יואב אל-ירע בעיניך את-הדבר הזה כי-כזה וכזה תאכל החרב החזק מלחמתך אל-העיר והרסה וחזקהו. 26 ותשמע אשת אוריה כי-מת אוריה אישה ותספד על-בעלה. 27 ויעבר האבל וישלח דוד ויאספה אל-ביתו ותהי-לו לאשה ותלד לו בן וירע הדבר אשר-עשה דוד בעיני יהוה.

ראשי > תנ''ך > שמואל ב >


תוספות ותגובות