ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב ב

1 ויהי בהעלות יהוה את-אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן-הגלגל. 2 ויאמר אליהו אל-אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני עד-בית-אל ויאמר אלישע חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וירדו בית-אל. 3 ויצאו בני-הנביאים אשר-בית-אל אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו. 4 ויאמר לו אליהו אלישע שב-נא פה כי יהוה שלחני יריחו ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך ויבאו יריחו. 5 ויגשו בני-הנביאים אשר-ביריחו אל-אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את-אדניך מעל ראשך ויאמר גם-אני ידעתי החשו. 6 ויאמר לו אליהו שב-נא פה כי יהוה שלחני הירדנה ויאמר חי-יהוה וחי-נפשך אם-אעזבך וילכו שניהם. 7 וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על-הירדן. 8 ויקח אליהו את-אדרתו ויגלם ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעברו שניהם בחרבה. 9 ויהי כעברם ואליהו אמר אל-אלישע שאל מה אעשה-לך בטרם אלקח מעמך ויאמר אלישע ויהי-נא פי-שנים ברוחך אלי. 10 ויאמר הקשית לשאול אם-תראה אתי לקח מאתך יהי-לך כן ואם-אין לא יהיה. 11 ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב-אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים. 12 ואלישע ראה והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו ולא ראהו עוד ויחזק בבגדיו ויקרעם לשנים קרעים. 13 וירם את-אדרת אליהו אשר נפלה מעליו וישב ויעמד על-שפת הירדן. 14 ויקח את-אדרת אליהו אשר-נפלה מעליו ויכה את-המים ויאמר איה יהוה אלהי אליהו אף-הוא ויכה את-המים ויחצו הנה והנה ויעבר אלישע. 15 ויראהו בני-הנביאים אשר-ביריחו מנגד ויאמרו נחה רוח אליהו על-אלישע ויבאו לקראתו וישתחוו-לו ארצה. 16 ויאמרו אליו הנה-נא יש-את-עבדיך חמשים אנשים בני-חיל ילכו נא ויבקשו את-אדניך פן-נשאו רוח יהוה וישלכהו באחד ההרים או באחת הגיאות ויאמר לא תשלחו. 17 ויפצרו-בו עד-בש ויאמר שלחו וישלחו חמשים איש ויבקשו שלשה-ימים ולא מצאהו. 18 וישבו אליו והוא ישב ביריחו ויאמר אלהם הלוא-אמרתי אליכם אל-תלכו.

19 ויאמרו אנשי העיר אל-אלישע הנה-נא מושב העיר טוב כאשר אדני ראה והמים רעים והארץ משכלת. 20 ויאמר קחו-לי צלחית חדשה ושימו שם מלח ויקחו אליו. 21 ויצא אל-מוצא המים וישלך-שם מלח ויאמר כה-אמר יהוה רפאתי למים האלה לא-יהיה משם עוד מות ומשכלת. 22 וירפו המים עד היום הזה כדבר אלישע אשר דבר.

23 ויעל משם בית-אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן-העיר ויתקלסו-בו ויאמרו לו עלה קרח עלה קרח. 24 ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם יהוה ותצאנה שתים דבים מן-היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים. 25 וילך משם אל-הר הכרמל ומשם שב שמרון.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות