ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב ט

1 ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד. 2 ובאת שמה וראה-שם יהוא בן-יהושפט בן-נמשי ובאת והקמתו מתוך אחיו והביאת אתו חדר בחדר. 3 ולקחת פך-השמן ויצקת על-ראשו ואמרת כה-אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה. 4 וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד. 5 ויבא והנה שרי החיל ישבים ויאמר דבר לי אליך השר ויאמר יהוא אל-מי מכלנו ויאמר אליך השר. 6 ויקם ויבא הביתה ויצק השמן אל-ראשו ויאמר לו כה-אמר יהוה אלהי ישראל משחתיך למלך אל-עם יהוה אל-ישראל. 7 והכיתה את-בית אחאב אדניך ונקמתי דמי עבדי הנביאים ודמי כל-עבדי יהוה מיד איזבל. 8 ואבד כל-בית אחאב והכרתי לאחאב משתין בקיר ועצור ועזוב בישראל. 9 ונתתי את-בית אחאב כבית ירבעם בן-נבט וכבית בעשא בן-אחיה. 10 ואת-איזבל יאכלו הכלבים בחלק יזרעאל ואין קבר ויפתח הדלת וינס. 11 ויהוא יצא אל-עבדי אדניו ויאמר לו השלום מדוע בא-המשגע הזה אליך ויאמר אליהם אתם ידעתם את-האיש ואת-שיחו. 12 ויאמרו שקר הגד-נא לנו ויאמר כזאת וכזאת אמר אלי לאמר כה אמר יהוה משחתיך למלך אל-ישראל. 13 וימהרו ויקחו איש בגדו וישימו תחתיו אל-גרם המעלות ויתקעו בשופר ויאמרו מלך יהוא. 14 ויתקשר יהוא בן-יהושפט בן-נמשי אל-יורם ויורם היה שמר ברמת גלעד הוא וכל-ישראל מפני חזאל מלך-ארם. 15 וישב יהורם המלך להתרפא ביזרעאל מן-המכים אשר יכהו ארמים בהלחמו את-חזאל מלך ארם ויאמר יהוא אם-יש נפשכם אל-יצא פליט מן-העיר ללכת לגיד ביזרעאל. 16 וירכב יהוא וילך יזרעאלה כי יורם שכב שמה ואחזיה מלך יהודה ירד לראות את-יורם. 17 והצפה עמד על-המגדל ביזרעאל וירא את-שפעת יהוא בבאו ויאמר שפעת אני ראה ויאמר יהורם קח רכב ושלח לקראתם ויאמר השלום. 18 וילך רכב הסוס לקראתו ויאמר כה-אמר המלך השלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי ויגד הצפה לאמר בא-המלאך עד-הם ולא-שב. 19 וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה-אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה-לך ולשלום סב אל-אחרי. 20 ויגד הצפה לאמר בא עד-אליהם ולא-שב והמנהג כמנהג יהוא בן-נמשי כי בשגעון ינהג. 21 ויאמר יהורם אסר ויאסר רכבו ויצא יהורם מלך-ישראל ואחזיהו מלך-יהודה איש ברכבו ויצאו לקראת יהוא וימצאהו בחלקת נבות היזרעאלי. 22 ויהי כראות יהורם את-יהוא ויאמר השלום יהוא ויאמר מה השלום עד-זנוני איזבל אמך וכשפיה הרבים. 23 ויהפך יהורם ידיו וינס ויאמר אל-אחזיהו מרמה אחזיה. 24 ויהוא מלא ידו בקשת ויך את-יהורם בין זרעיו ויצא החצי מלבו ויכרע ברכבו. 25 ויאמר אל-בדקר שלשה שא השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי-זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את-המשא הזה. 26 אם-לא את-דמי נבות ואת-דמי בניו ראיתי אמש נאם-יהוה ושלמתי לך בחלקה הזאת נאם-יהוה ועתה שא השלכהו בחלקה כדבר יהוה. 27 ואחזיה מלך-יהודה ראה וינס דרך בית הגן וירדף אחריו יהוא ויאמר גם-אתו הכהו אל-המרכבה במעלה-גור אשר את-יבלעם וינס מגדו וימת שם. 28 וירכבו אתו עבדיו ירושלמה ויקברו אתו בקברתו עם-אבתיו בעיר דוד.

29 ובשנת אחת עשרה שנה ליורם בן-אחאב מלך אחזיה על-יהודה. 30 ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את-ראשה ותשקף בעד החלון. 31 ויהוא בא בשער ותאמר השלום זמרי הרג אדניו. 32 וישא פניו אל-החלון ויאמר מי אתי מי וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים. 33 ויאמר שמטהו וישמטוה ויז מדמה אל-הקיר ואל-הסוסים וירמסנה. 34 ויבא ויאכל וישת ויאמר פקדו-נא את-הארורה הזאת וקברוה כי בת-מלך היא. 35 וילכו לקברה ולא-מצאו בה כי אם-הגלגלת והרגלים וכפות הידים. 36 וישבו ויגידו לו ויאמר דבר-יהוה הוא אשר דבר ביד-עבדו אליהו התשבי לאמר בחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את-בשר איזבל. 37 והית נבלת איזבל כדמן על-פני השדה בחלק יזרעאל אשר לא-יאמרו זאת איזבל.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות